Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 31 juli 2015

4 augusti 2015

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 31 juli 2015 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,2 miljarder EUR till 261,9 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i USD (se nedan).

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
30 juli 2015  7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 358 miljoner USD 308 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 0,6 miljarder EUR till 360 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 4,6 miljarder EUR till 1 057 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 44,4 miljarder EUR till 75,9 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 18,8 miljarder EUR till 406,5 miljarder EUR. Onsdagen den 29 juli 2015 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 75,2 miljarder EUR och ersattes med en ny på 80 miljarder EUR med en löptid på sju dagar.

Under veckan förföll en långfristig refinansieringstransaktion (post 5.2 på tillgångssidan) på 25,3 miljarder EUR och ersattes med en ny på 21,8 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,1 miljard EUR (jämfört med 0,3 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 137 miljarder EUR (jämfört med 117,1 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 13,6 miljarder EUR till 528,3 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 31 juli 2015 Förändring jämfört med den 24 juli 2015 – Köp Förändring jämfört med den 24 juli 2015 – Inlösen
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 22,5 miljarder EUR - -
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 10,8 miljarder EUR - -
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 104,0 miljarder EUR + 2,3 miljarder EUR -
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 9,7 miljarder EUR + 0,3 miljarder EUR -
Program för köp av offentliga värdepapper 248,9 miljarder EUR + 11,0 miljarder EUR -
Program för värdepappersmarknaderna 132,3 miljarder EUR - -

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 25,9 miljarder EUR till 412,4 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 364.458 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 287.811 −1.545
  2.1 Fordringar på IMF 78.453 45
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 209.357 −1.591
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 40.461 448
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 20.296 −997
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 20.296 −997
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 543.636 1.061
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 79.973 4.823
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 463.525 −3.571
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 138 −191
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 138.237 −1.431
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 888.228 13.040
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 528.270 13.611
  7.2 Andra värdepapper 359.957 −571
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 25.173 0
9 Övriga tillgångar 228.292 856
Summa tillgångar 2.536.592 11.433
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.056.994 4.598
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 549.534 45.718
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 412.404 25.876
  2.2 Inlåningsfacilitet 136.985 19.837
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 145 6
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 5.247 −20
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 141.700 −39.681
  5.1 Offentliga sektorn 75.883 −44.436
  5.2 Övriga skulder 65.817 4.755
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 38.245 283
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.970 450
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 3.920 −1.392
  8.1 Inlåning och övriga skulder 3.920 −1.392
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 59.456 0
10 Övriga skulder 212.710 1.477
11 Värderegleringskonton 367.423 0
12 Eget kapital 98.393 0
Summa skulder 2.536.592 11.433

Kontakt för media