Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 31. julija 2015

4. avgust 2015

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 31. julija 2015, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) zmanjšalo za 0,2 milijarde EUR na 261,9 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
30. julij 2015  7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 358 mio USD 308 mio USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 0,6 milijarde EUR na 360 milijard EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 4,6 milijarde EUR na 1.057 milijard EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 44,4 milijarde EUR na 75,9 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 18,8 milijarde EUR na 406,5 milijarde EUR. V sredo, 29. julija 2015, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 75,2 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 80 milijard EUR z zapadlostjo sedem dni.

Med tednom je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja (postavka sredstev 5.2) v višini 25,3 milijarde EUR in poravnana je bila nova v višini 21,8 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,1 milijarde EUR (v primerjavi z 0,3 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 137 milijard EUR (v primerjavi s 117,1 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 13,6 milijarde EUR na 528,3 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 31. julija 2015 Razlika od 24. julija 2015 – kupljeno Razlika od 24. julija 2015 – zapadlo
Prvi program nakupa kritih obveznic 22,5 milijarde EUR - -
Drugi program nakupa kritih obveznic 10,8 milijarde EUR - -
Tretji program nakupa kritih obveznic 104,0 milijarde EUR +2,3 milijarde EUR -
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 9,7 milijarde EUR +0,3 milijarde EUR -
Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja 248,9 milijarde EUR +11,0 milijarde EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 132,3 milijarde EUR - -

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 25,9 milijarde EUR na 412,4 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 364.458 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 287.811 −1.545
  2.1 Terjatve do MDS 78.453 45
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 209.357 −1.591
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 40.461 448
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 20.296 −997
  4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 20.296 −997
  4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 543.636 1.061
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 79.973 4.823
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 463.525 −3.571
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 138 −191
  5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 138.237 −1.431
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 888.228 13.040
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 528.270 13.611
  7.2 Drugi vrednostni papirji 359.957 −571
8 Dolg širše države v EUR 25.173 0
9 Druga sredstva 228.292 856
Skupaj sredstva 2.536.592 11.433
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.056.994 4.598
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 549.534 45.718
  2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 412.404 25.876
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 136.985 19.837
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 145 6
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 5.247 −20
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 141.700 −39.681
  5.1 Širša država 75.883 −44.436
  5.2 Druge obveznosti 65.817 4.755
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 38.245 283
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 2.970 450
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 3.920 −1.392
  8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 3.920 −1.392
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 59.456 0
10 Druge obveznosti 212.710 1.477
11 Računi prevrednotenja 367.423 0
12 Kapital in rezerve 98.393 0
Skupaj obveznosti 2.536.592 11.433

Stiki za medije