Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 31. juuli 2015

4. august 2015

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

31. juulil 2015 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel 0,2 miljardi euro võrra 261,9 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
30. juuli 2015  USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 358 miljonit USA dollarit 308 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 0,6 miljardi euro võrra 360 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 4,6 miljardi euro võrra 1057 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 44,4 miljardi euro võrra 75,9 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 18,8 miljardi euro võrra 406,5 miljardi euroni. Kolmapäeval, 29. juulil 2015 möödus 75,2 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 80 miljardit eurot ja tähtajaga seitse päeva.

Nädala jooksul möödus 25,3 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.2) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 21,8 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,3 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 137 miljardi euro ulatuses (võrreldes 117,1 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 13,6 miljardi euro võrra 528,3 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 31. juuli 2015 Erinevus võrreldes 24. juuliga 2015 – ost Erinevus võrreldes 24. juuliga 2015 – lunastamine
Tagatud võlakirjade ostukava 1 22,5 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 10,8 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 104,0 miljardit eurot +2,3 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 9,7 miljardit eurot +0,3 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 248,9 miljardit eurot +11,0 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 132,3 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 25,9 miljardi euro võrra 412,4 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 364 458 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 287 811 −1 545
  2.1 Nõuded RVFle 78 453 45
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 209 357 −1 591
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 40 461 448
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 20 296 −997
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 20 296 −997
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 543 636 1 061
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 79 973 4 823
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 463 525 −3 571
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 138 −191
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 138 237 −1 431
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 888 228 13 040
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 528 270 13 611
  7.2 Muud väärtpaberid 359 957 −571
8 Valitsussektori võlg eurodes 25 173 0
9 Muud varad 228 292 856
Varad kokku 2 536 592 11 433
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 056 994 4 598
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 549 534 45 718
  2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 412 404 25 876
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 136 985 19 837
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 145 6
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 5 247 −20
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 141 700 −39 681
  5.1 Valitsussektor 75 883 −44 436
  5.2 Muud kohustused 65 817 4 755
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 38 245 283
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 970 450
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 3 920 −1 392
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 3 920 −1 392
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 59 456 0
10 Muud kohustused 212 710 1 477
11 Ümberhindluskontod 367 423 0
12 Kapital ja reservid 98 393 0
Kohustused kokku 2 536 592 11 433

Kontaktandmed