Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 31. červenci 2015

4. srpna 2015

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 31. července 2015 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech (viz níže) snížil o 0,2 mld. EUR na 261,9 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
30. července 2015  reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 358 mil. USD 308 mil. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 0,6 mld. EUR na 360 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 4,6 mld. EUR na 1 057 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) poklesl o 44,4 mld. EUR na 75,9 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 18,8 mld. EUR na 406,5 mld. EUR. Ve středu 29. července 2015 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 75,2 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 80 mld. EUR se splatností sedm dní.

Ve sledovaném týdnu byla splatná dlouhodobější refinanční operace (položka 5.2 na straně aktiv) o objemu 25,3 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 21,8 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,1 mld. EUR (ve srovnání s 0,3 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 137 mld. EUR (ve srovnání se 117,1 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 13,6 mld. EUR na 528,3 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 31. červenci 2015 Rozdíl v porovnání s 24. červencem 2015 – nákup Rozdíl v porovnání s 24. červencem 2015 – splacení
1. program nákupu krytých dluhopisů 22,5 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 10,8 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 104,0 mld. EUR +2,3 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 9,7 mld. EUR +0,3 mld. EUR
Program nákupu – veřejný sektor 248,9 mld. EUR +11,0 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 132,3 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 25,9 mld. EUR na 412,4 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 364 458 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 287 811 −1 545
  2.1 Pohledávky za MMF 78 453 45
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 209 357 −1 591
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 40 461 448
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 20 296 −997
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 20 296 −997
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 543 636 1 061
  5.1 Hlavní refinanční operace 79 973 4 823
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 463 525 −3 571
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 138 −191
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 138 237 −1 431
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 888 228 13 040
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 528 270 13 611
  7.2 Ostatní cenné papíry 359 957 −571
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 25 173 0
9 Ostatní aktiva 228 292 856
Aktiva celkem 2 536 592 11 433
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 056 994 4 598
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 549 534 45 718
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 412 404 25 876
  2.2 Vkladová facilita 136 985 19 837
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 145 6
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 5 247 −20
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 141 700 −39 681
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 75 883 −44 436
  5.2 Ostatní závazky 65 817 4 755
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 38 245 283
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 970 450
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 3 920 −1 392
  8.1 Vklady a ostatní závazky 3 920 −1 392
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 59 456 0
10 Ostatní pasiva 212 710 1 477
11 Účty přecenění 367 423 0
12 Kapitál a rezervní fondy 98 393 0
Pasiva celkem 2 536 592 11 433

Kontakty pro média