Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 31 lipca 2015 roku

4 sierpnia 2015

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 31.07.2015 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,2 mld EUR do poziomu 261,9 mld EUR, w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich (zob. niżej).

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
30.07.2015  7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 358 mln USD 308 mln USD

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 0,6 mld EUR do poziomu 360 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 4,6 mld EUR do poziomu 1057 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 44,4 mld EUR do poziomu 75,9 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 18,8 mld EUR do poziomu 406,5 mld EUR. W środę 29.07.2015 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 75,2 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem siedmiodniowym, w kwocie 80 mld EUR.

W tygodniu sprawozdawczym przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej (pozycja aktywów 5.2) w kwocie 25,3 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 21,8 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,1 mld EUR (wobec 0,3 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 137 mld EUR (wobec 117,1 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 13,6 mld EUR do poziomu 528,3 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 31.07.2015 Różnica wobec 24.07.2015 – zakup Różnica wobec 24.07.2015 – wykup
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 22,5 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 10,8 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 104,0 mld EUR +2,3 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 9,7 mld EUR +0,3 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych wyemitowanych przez sektor publiczny 248,9 mld EUR +11,0 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 132,3 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 25,9 mld EUR do poziomu 412,4 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 364.458 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 287.811 −1.545
  2.1 Należności od MFW 78.453 45
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 209.357 −1.591
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 40.461 448
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 20.296 −997
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 20.296 −997
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 543.636 1.061
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 79.973 4.823
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 463.525 −3.571
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 138 −191
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 138.237 −1.431
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 888.228 13.040
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 528.270 13.611
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 359.957 −571
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 25.173 0
9 Pozostałe aktywa 228.292 856
Aktywa razem 2.536.592 11.433
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.056.994 4.598
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 549.534 45.718
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 412.404 25.876
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 136.985 19.837
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 145 6
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 5.247 −20
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 141.700 −39.681
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 75.883 −44.436
  5.2 Pozostałe zobowiązania 65.817 4.755
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 38.245 283
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 2.970 450
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 3.920 −1.392
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 3.920 −1.392
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 59.456 0
10 Pozostałe pasywa 212.710 1.477
11 Różnice z wyceny 367.423 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 98.393 0
Pasywa razem 2.536.592 11.433

Kontakt z mediami