Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 31. juli 2015

4. august 2015

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 31. juli 2015, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,2 mia. euro til 261,9 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar (se nedenfor).

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
30. juli 2015  Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 358 mio. USD 308 mio.

De likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 0,6 mia. euro til 360 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 4,6 mia. euro til 1.057 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 44,4 mia. euro til 75,9 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 18,8 mia. euro til 406,5 mia. euro. Onsdag den 29. juli 2015 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 75,2 mia. euro, og en ny på 80 mia. euro blev afviklet med en løbetid på syv dage.

I løbet af ugen udløb en langfristet markedsoperation (aktivpost 5.2) på 25,3 mia. euro, og en ny på 21,8 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,1 mia. euro (mod 0,3 mia. euro i den foregående uge). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 137 mia. euro (mod 117,1 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 13,6 mia. euro til 528,3 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 31. juli 2015 Ændring i forhold til 24. juli 2015 – opkøb Ændring i forhold til 24. juli 2015 – indfrielser
Første program til opkøb af dækkede obligationer 22,5 mia. euro - -
Andet program til opkøb af dækkede obligationer 10,8 mia. euro - -
Tredje program til opkøb af dækkede obligationer 104,0 mia. euro +2,3 mia. euro -
Programmet til opkøb af asset-backed securities 9,7 mia. euro +0,3 mia. euro -
Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor 248,9 mia. euro +11,0 mia. euro -
Securities Markets Programme 132,3 mia. euro - -

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 25,9 mia. euro til 412,4 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 364.458 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 287.811 −1.545
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 78.453 45
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 209.357 −1.591
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 40.461 448
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 20.296 −997
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 20.296 −997
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 543.636 1.061
  5.1 Primære markedsoperationer 79.973 4.823
  5.2 Langfristede markedsoperationer 463.525 −3.571
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 138 −191
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 138.237 −1.431
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 888.228 13.040
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 528.270 13.611
  7.2 Andre værdipapirer 359.957 −571
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 25.173 0
9 Andre aktiver 228.292 856
Aktiver i alt 2.536.592 11.433
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.056.994 4.598
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 549.534 45.718
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 412.404 25.876
  2.2 Indlånsfacilitet 136.985 19.837
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 145 6
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 5.247 −20
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 141.700 −39.681
  5.1 Offentlig forvaltning og service 75.883 −44.436
  5.2 Andre forpligtelser 65.817 4.755
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 38.245 283
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.970 450
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 3.920 −1.392
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 3.920 −1.392
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 59.456 0
10 Andre forpligtelser 212.710 1.477
11 Revalueringskonti 367.423 0
12 Kapital og reserver 98.393 0
Passiver i alt 2.536.592 11.433

Medie- og pressehenvendelser