Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 31.7.2015

4.8.2015

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 31.7.2015 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) supistui 0,2 miljardilla eurolla 261,9 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
30.7.2015  Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 358 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 308 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 0,6 miljardilla eurolla 360 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 4,6 miljardilla eurolla 1 057 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 44,4 miljardilla eurolla 75,9 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 18,8 miljardilla eurolla 406,5 miljardiin euroon. Keskiviikkona 29.7.2015 erääntyi 75,2 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 80 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Viikon aikana erääntyi 25,3 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.2) ja suoritettiin uusi, 21,8 miljardin euron operaatio.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,3 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 137 miljardia euroa (edellisellä viikolla 117,1 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 13,6 miljardilla eurolla 528,3 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 31.7.2015 Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: ostot Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: erääntymiset
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 22,5 miljardia euroa - -
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 10,8 miljardia euroa - -
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 104,0 miljardia euroa +2,3 miljardia euroa -
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 9,7 miljardia euroa +0,3 miljardia euroa -
Julkisen sektorin velkapaperien osto-ohjelma 248,9 miljardia euroa +11,0 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 132,3 miljardia euroa - -

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 25,9 miljardilla eurolla 412,4 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 364 458 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 287 811 −1 545
  2.1 Saamiset IMF:ltä 78 453 45
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 209 357 −1 591
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 40 461 448
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 20 296 −997
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 20 296 −997
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 543 636 1 061
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 79 973 4 823
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 463 525 −3 571
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 138 −191
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 138 237 −1 431
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 888 228 13 040
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 528 270 13 611
  7.2 Muut arvopaperit 359 957 −571
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 25 173 0
9 Muut saamiset 228 292 856
Vastaavaa yhteensä 2 536 592 11 433
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 056 994 4 598
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 549 534 45 718
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 412 404 25 876
  2.2 Talletusmahdollisuus 136 985 19 837
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 145 6
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 5 247 −20
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 141 700 −39 681
  5.1 Julkisyhteisöt 75 883 −44 436
  5.2 Muut 65 817 4 755
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 38 245 283
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 970 450
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 3 920 −1 392
  8.1 Talletukset ja muut velat 3 920 −1 392
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 59 456 0
10 Muut velat 212 710 1 477
11 Arvonmuutostilit 367 423 0
12 Pääoma ja rahastot 98 393 0
Vastattavaa yhteensä 2 536 592 11 433

Yhteyshenkilöt