Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2015. gada 31. jūlijā

2015. gada 4. augustā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2015. gada 31. jūlijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros (sk. tālāk) rezultātā samazinājās par 0.2 mljrd. euro (līdz 261.9 mljrd. euro).

Likviditātes operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2015. gada 30. jūlijs  Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 358 milj. ASV dolāru 308 milj. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.6 mljrd. euro (līdz 360 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 4.6 mljrd. euro (līdz 1 057 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 44.4 mljrd. euro (līdz 75.9 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 18.8 mljrd. euro (līdz 406.5 mljrd. euro). Trešdien, 2015. gada 29. jūlijā, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 75.2 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 80 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas.

Šajā nedēļā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai (5.2. aktīvu postenis) 25.3 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 21.8 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.3 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 137 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 117.1 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 13.6 mljrd. euro (līdz 528.3 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2015. gada 31. jūlijā uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 24. jūliju Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 24. jūliju
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 22.5 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 10.8 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 104.0 mljrd. euro +2.3 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 9.7 mljrd. euro +0.3 mljrd. euro
"Valsts sektora vērtspapīru iegādes programma" 248.9 mljrd. euro +11.0 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 132.3 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 25.9 mljrd. euro (līdz 412.4 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 364 458 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 287 811 −1 545
  2.1 SVF debitoru parādi 78 453 45
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 209 357 −1 591
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 40 461 448
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 20 296 −997
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 20 296 −997
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 543 636 1 061
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 79 973 4 823
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 463 525 −3 571
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 138 −191
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 138 237 −1 431
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 888 228 13 040
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 528 270 13 611
  7.2 Pārējie vērtspapīri 359 957 −571
8 Valdības parāds euro 25 173 0
9 Pārējie aktīvi 228 292 856
Kopā aktīvi 2 536 592 11 433
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 056 994 4 598
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 549 534 45 718
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 412 404 25 876
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 136 985 19 837
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 145 6
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 5 247 −20
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 141 700 −39 681
  5.1 Saistības pret valdību 75 883 −44 436
  5.2 Pārējās saistības 65 817 4 755
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 38 245 283
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2 970 450
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 3 920 −1 392
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 3 920 −1 392
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 59 456 0
10 Pārējās saistības 212 710 1 477
11 Pārvērtēšanas konti 367 423 0
12 Kapitāls un rezerves 98 393 0
Kopā pasīvi 2 536 592 11 433

Kontaktinformācija presei