Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 10 юли 2015 г.

14 юли 2015 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 10 юли 2015 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) остава практически без изменение – 264 млрд. евро.

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
9 юли 2015 г.  7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 155 млн. щатски долара 308 млн. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 1,9 млрд. евро до 365,6 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 3,2 млрд. евро до 1050,6 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 1,5 млрд. евро до 96,9 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 13,6 млрд. евро до 417,8 млрд. евро. На 8 юли 2015 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 76,4 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 74,5 млрд. евро със седемдневен матуритет.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,2 млрд. евро (при 0,6 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 123,8 млрд. евро (при 112,5 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 14,3 млрд. евро до 491,9 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 10 юли 2015 г. Разлика спрямо 3 юли 2015 г. – покупки Разлика спрямо 3 юли 2015 г. – изплащания
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 22,8 млрд. евро - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 10,8 млрд. евро - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 98,2 млрд. евро +2,2 млрд. евро -
Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа 9,3 млрд. евро +0,4 млрд. евро -
Програма за закупуване на ценни книжа на публичния сектор 216,3 млрд. евро +11,7 млрд. евро -
Програма за пазарите на ценни книжа 134,4 млрд. евро - -

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 8,8 млрд. евро до 383,4 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 364 459 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 292 148 −619
  2.1 Вземания от МВФ 80 504 5
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 211 644 −624
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 38 845 450
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 21 001 895
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 21 001 895
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 541 777 −2 327
  5.1 Основни операции по рефинансиране 74 463 −1 949
  5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 467 096 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 219 −378
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 136 952 2 061
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 857 465 12 361
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 491 914 14 299
  7.2 Други ценни книжа 365 551 −1 938
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 25 643 −55
9 Други активи 229 906 −1 573
Общо активи 2 508 195 11 193
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 050 583 3 180
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 507 347 2 524
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 383 404 −8 785
  2.2 Депозитно улеснение 123 806 11 314
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 137 −5
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 5 060 46
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 164 998 850
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 96 852 −1 533
  5.2 Други задължения 68 146 2 383
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 36 764 4 767
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 291 273
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 202 −474
  8.1 Депозити, салда и други задължения 5 202 −474
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 59 456 0
10 Други задължения 210 678 26
11 Сметки за преоценка 367 423 0
12 Капитал и резерви 98 392 0
Общо пасиви 2 508 195 11 193

Данни за контакт за медиите