Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 10 juli 2015

14 juli 2015

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 10 juli 2015 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) bleef vrijwel onveranderd op EUR 264 miljard.

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
9 juli 2015  7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 155 miljoen USD 308 miljoen

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 1,9 miljard naar EUR 365,6 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 3,2 miljard naar EUR 1.050,6 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 1,5 miljard naar EUR 96,9 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 13,6 miljard naar EUR 417,8 miljard. Op woensdag 8 juli 2015 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 76,4 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 74,5 miljard, met een looptijd van zeven dagen, verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) bedroeg EUR 0,2 miljard (vergeleken met EUR 0,6 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 123,8 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 112,5 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 14,3 miljard naar EUR 491,9 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen kostprijs minus afschrijvingen.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 10 juli 2015 Verschil ten opzichte van 3 juli 2015 – Aankopen Verschil ten opzichte van 3 juli 2015 – Aflossingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 22,8 miljard - -
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 10,8 miljard - -
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 98,2 miljard +EUR 2,2 miljard -
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 9,3 miljard +EUR 0,4 miljard -
Programma voor de aankoop van activa uit de publieke sector EUR 216,3 miljard +EUR 11,7 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 134,4 miljard - -

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 8,8 miljard naar EUR 383,4 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 364.459 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 292.148 −619
  2.1 Vorderingen op het IMF 80.504 5
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 211.644 −624
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 38.845 450
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 21.001 895
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 21.001 895
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 541.777 −2.327
  5.1 Basis-herfinancieringstransacties 74.463 −1.949
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 467.096 0
  5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 219 −378
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 136.952 2.061
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 857.465 12.361
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 491.914 14.299
  7.2 Overige waardepapieren 365.551 −1.938
8 Overheidsschuld, luidende in euro 25.643 −55
9 Overige activa 229.906 −1.573
Totaal activa 2.508.195 11.193
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.050.583 3.180
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 507.347 2.524
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 383.404 −8.785
  2.2 Depositofaciliteit 123.806 11.314
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 137 −5
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 5.060 46
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 164.998 850
  5.1 Overheid 96.852 −1.533
  5.2 Overige verplichtingen 68.146 2.383
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 36.764 4.767
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.291 273
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.202 −474
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 5.202 −474
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 59.456 0
10 Overige passiva 210.678 26
11 Herwaarderingsrekeningen 367.423 0
12 Kapitaal en reserves 98.392 0
Totaal passiva 2.508.195 11.193

Contactpersonen voor de media