Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 10. srpnja 2015.

14. srpnja 2015.

Stavke koje nisu u vezi s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 10. srpnja 2015. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) ostalo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) ostalo je gotovo nepromijenjeno na 264 mlrd. EUR.

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute Vrsta transakcije Iznos dospijeća Novi iznos
9. srpnja 2015.  7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 155 mil. USD 308 mil. USD

Transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) smanjila su se za 1,9 mlrd. EUR na 365,6 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) povećala se za 3,2 mlrd. EUR na 1.050,6 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) smanjile su se za 1,5 mlrd. EUR na 96,9 mlrd. EUR.

Stavke u vezi s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) smanjili su se za 13,6 mlrd. EUR na 417,8 mlrd. EUR. U srijedu, 8. srpnja 2015., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 76,4 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 74,5 mlrd. EUR s rokom dospijeća od sedam dana.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,2 mlrd. EUR (u odnosu na 0,6 mlrd. EUR prethodnog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti novčanih depozita (stavka 2.2. obveza) iznosila 123,8 mlrd. EUR (u odnosu na 112,5 mlrd. EUR prethodnog tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 14,3 mlrd. EUR na 491,9 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 10. srpnja 2015. Razlika u odnosu na 3. srpnja 2015. – kupljeno Razlika u odnosu na 3. srpnja 2015. – dospjelo
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 22,8 mlrd. EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 10,8 mlrd. EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 98,2 mlrd. EUR +2,2 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 9,3 mlrd. EUR +0,4 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 216,3 mlrd. EUR +11,7 mlrd. EUR
Program za tržišta vrijednosnih papira 134,4 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) smanjilo za 8,8 mlrd. EUR na 383,4 mlrd. EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 364 459 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 292 148 −619
  2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 80 504 5
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 211 644 −624
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 38 845 450
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 21 001 895
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 21 001 895
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 541 777 −2 327
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 74 463 −1 949
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 467 096 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 219 −378
  5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 136 952 2 061
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 857 465 12 361
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 491 914 14 299
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 365 551 −1 938
8 Dug opće države nominiran u eurima 25 643 −55
9 Ostala imovina 229 906 −1 573
Ukupno imovina 2 508 195 11 193
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 050 583 3 180
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 507 347 2 524
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 383 404 −8 785
  2.2 Novčani depoziti 123 806 11 314
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 137 −5
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 5 060 46
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 164 998 850
  5.1 Opća država 96 852 −1 533
  5.2 Ostale obveze 68 146 2 383
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 36 764 4 767
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 2 291 273
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 5 202 −474
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 5 202 −474
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 59 456 0
10 Ostale obveze 210 678 26
11 Računi revalorizacije 367 423 0
12 Kapital i pričuve 98 392 0
Ukupno obveze 2 508 195 11 193

Kontaktni podatci za medije