Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2015. gada 10. jūlijā

2015.14.07.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2015. gada 10. jūlijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) faktiski nemainījās (264 mljrd. euro).

Likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2015. gada 9. jūlijs  Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 155 milj. ASV dolāru 308 milj. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 1.9 mljrd. euro (līdz 365.6 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 3.2 mljrd. euro (līdz 1 050.6 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 1.5 mljrd. euro (līdz 96.9 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 13.6 mljrd. euro (līdz 417.8 mljrd. euro). Trešdien, 2015. gada 8. jūlijā, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 76.4 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 74.5 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.6 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 123.8 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 112.5 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 14.3 mljrd. euro (līdz 491.9 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2015. gada 10. jūlijā uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 3. jūliju Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 3. jūliju
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 22.8 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 10.8 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 98.2 mljrd. euro +2.2 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 9.3 mljrd. euro +0.4 mljrd. euro
"Valsts sektora vērtspapīru iegādes programma" 216.3 mljrd. euro +11.7 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 134.4 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 8.8 mljrd. euro (līdz 383.4 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 364,459 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 292,148 −619
  2.1 SVF debitoru parādi 80,504 5
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 211,644 −624
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 38,845 450
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 21,001 895
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 21,001 895
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 541,777 −2,327
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 74,463 −1,949
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 467,096 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 219 −378
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 136,952 2,061
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 857,465 12,361
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 491,914 14,299
  7.2 Pārējie vērtspapīri 365,551 −1,938
8 Valdības parāds euro 25,643 −55
9 Pārējie aktīvi 229,906 −1,573
Kopā aktīvi 2,508,195 11,193
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1,050,583 3,180
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 507,347 2,524
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 383,404 −8,785
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 123,806 11,314
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 137 −5
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 5,060 46
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 164,998 850
  5.1 Saistības pret valdību 96,852 −1,533
  5.2 Pārējās saistības 68,146 2,383
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 36,764 4,767
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2,291 273
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 5,202 −474
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 5,202 −474
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 59,456 0
10 Pārējās saistības 210,678 26
11 Pārvērtēšanas konti 367,423 0
12 Kapitāls un rezerves 98,392 0
Kopā pasīvi 2,508,195 11,193

Kontaktinformācija presei