Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 10.7.2015

14.7.2015

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 10.7.2015 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pysyi käytännössä ennallaan 264 miljardina eurona.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
9.7.2015  Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 155 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 308 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 1,9 miljardilla eurolla 365,6 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 3,2 miljardilla eurolla 1 050,6 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 1,5 miljardilla eurolla 96,9 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 13,6 miljardilla eurolla 417,8 miljardiin euroon. Keskiviikkona 8.7.2015 erääntyi 76,4 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 74,5 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,2 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,6 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 123,8 miljardia euroa (edellisellä viikolla 112,5 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 14,3 miljardilla eurolla 491,9 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 10.7.2015 Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: ostot Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: erääntymiset
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 22,8 miljardia euroa - -
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 10,8 miljardia euroa - -
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 98,2 miljardia euroa +2,2 miljardia euroa -
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 9,3 miljardia euroa +0,4 miljardia euroa -
Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma 216,3 miljardia euroa +11,7 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 134,4 miljardia euroa - -

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 8,8 miljardilla eurolla 383,4 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 364 459 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 292 148 −619
  2.1 Saamiset IMF:ltä 80 504 5
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 211 644 −624
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 38 845 450
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 21 001 895
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 21 001 895
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 541 777 −2 327
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 74 463 −1 949
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 467 096 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 219 −378
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 136 952 2 061
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 857 465 12 361
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 491 914 14 299
  7.2 Muut arvopaperit 365 551 −1 938
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 25 643 −55
9 Muut saamiset 229 906 −1 573
Vastaavaa yhteensä 2 508 195 11 193
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 050 583 3 180
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 507 347 2 524
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 383 404 −8 785
  2.2 Talletusmahdollisuus 123 806 11 314
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 137 −5
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 5 060 46
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 164 998 850
  5.1 Julkisyhteisöt 96 852 −1 533
  5.2 Muut 68 146 2 383
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 36 764 4 767
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 291 273
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 5 202 −474
  8.1 Talletukset ja muut velat 5 202 −474
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 59 456 0
10 Muut velat 210 678 26
11 Arvonmuutostilit 367 423 0
12 Pääoma ja rahastot 98 392 0
Vastattavaa yhteensä 2 508 195 11 193

Yhteyshenkilöt