Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 10 lipca 2015 r.

14 lipca 2015

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 10 lipca 2015 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) pozostała na praktycznie niezmienionym poziomie 264 mld EUR.

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
9 lipca 2015 r. 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 155 mln USD 308 mln USD

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 1,9 mld EUR do poziomu 365,6 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 3,2 mld EUR do poziomu 1050,6 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 1,5 mld EUR do poziomu 96,9 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 13,6 mld EUR do poziomu 417,8 mld EUR. W środę 8 lipca 2015 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 76,4 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem siedmiodniowym, w kwocie 74,5 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,2 mld EUR (wobec 0,6 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 123,8 mld EUR (wobec 112,5 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 14,3 mld EUR do poziomu 491,9 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 10.07.2015 Różnica wobec 3.07.2015 – zakup Różnica wobec 3.07.2015 – wykup
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 22,8 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 10,8 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 98,2 mld EUR +2,2 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 9,3 mld EUR +0,4 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych wyemitowanych przez sektor publiczny 216,3 mld EUR +11,7 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 134,4 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 8,8 mld EUR do poziomu 383,4 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 364.459 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 292.148 −619
  2.1 Należności od MFW 80.504 5
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 211.644 −624
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 38.845 450
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 21.001 895
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 21.001 895
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 541.777 −2.327
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 74.463 −1.949
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 467.096 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 219 −378
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 136.952 2.061
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 857.465 12.361
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 491.914 14.299
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 365.551 −1.938
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 25.643 −55
9 Pozostałe aktywa 229.906 −1.573
Aktywa razem 2.508.195 11.193
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.050.583 3.180
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 507.347 2.524
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 383.404 −8.785
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 123.806 11.314
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 137 −5
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 5.060 46
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 164.998 850
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 96.852 −1.533
  5.2 Pozostałe zobowiązania 68.146 2.383
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 36.764 4.767
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 2.291 273
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 5.202 −474
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 5.202 −474
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 59.456 0
10 Pozostałe pasywa 210.678 26
11 Różnice z wyceny 367.423 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 98.392 0
Pasywa razem 2.508.195 11.193

Kontakt z mediami