Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 10. júlu 2015

14. júla 2015

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 10. júla 2015 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) zostala takmer nezmenená na úrovni 264 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
9. júla 2015  7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 155 mil. USD 308 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 1,9 mld. EUR na 365,6 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 3,2 mld. EUR na 1 050,6 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 1,5 mld. EUR na 96,9 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) klesol o 13,6 mld. EUR na 417,8 mld. EUR. V stredu 8. júla 2015 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 76,4 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 74,5 mld. EUR so splatnosťou sedem dní.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,2 mld. EUR (v porovnaní s 0,6 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 123,8 mld. EUR (v porovnaní so 112,5 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 14,3 mld. EUR na 491,9 mld. EUR. Nasledujúca tabuľka uvádza podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 10. júlu 2015 Zmena oproti 3. júlu 2015: nákup Zmena oproti 3. júlu 2015: splatenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 22,8 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 10,8 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 98,2 mld. EUR +2,2 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 9,3 mld. EUR +0,4 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov verejného sektora 216,3 mld. EUR +11,7 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 134,4 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na  bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 8,8 mld. EUR na 383,4 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 364 459 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 292 148 −619
  2.1 Pohľadávky voči MMF 80 504 5
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 211 644 −624
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 38 845 450
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 21 001 895
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 21 001 895
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 541 777 −2 327
  5.1 Hlavné refinančné operácie 74 463 −1 949
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 467 096 0
  5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 219 −378
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 136 952 2 061
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 857 465 12 361
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 491 914 14 299
  7.2 Ostatné cenné papiere 365 551 −1 938
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 25 643 −55
9 Ostatné aktíva 229 906 −1 573
Aktíva spolu 2 508 195 11 193
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 050 583 3 180
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 507 347 2 524
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 383 404 −8 785
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 123 806 11 314
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 137 −5
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 5 060 46
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 164 998 850
  5.1 Verejná správa 96 852 −1 533
  5.2 Ostatné záväzky 68 146 2 383
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 36 764 4 767
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 291 273
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 5 202 −474
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 5 202 −474
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 59 456 0
10 Ostatné pasíva 210 678 26
11 Účty precenenia 367 423 0
12 Základné imanie a rezervy 98 392 0
Pasíva spolu 2 508 195 11 193

Kontakt pre médiá