Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 10. červenci 2015

14. července 2015

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 10. července 2015 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) zůstal prakticky beze změny na úrovni 264 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
9. července 2015  reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 155 mil. USD 308 mil. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 1,9 mld. EUR na 365,6 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 3,2 mld. EUR na 1 050,6 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) poklesl o 1,5 mld. EUR na 96,9 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 13,6 mld. EUR na 417,8 mld. EUR. Ve středu 8. července 2015 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 76,4 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 74,5 mld. EUR se splatností sedm dní.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,2 mld. EUR (ve srovnání s 0,6 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 123,8 mld. EUR (ve srovnání se 112,5 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 14,3 mld. EUR na 491,9 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 10. červenci 2015 Rozdíl v porovnání s 3. červencem 2015 – nákup Rozdíl v porovnání s 3. červencem 2015 – splacení
1. program nákupu krytých dluhopisů 22,8 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 10,8 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 98,2 mld. EUR +2,2 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 9,3 mld. EUR +0,4 mld. EUR
Program nákupu – veřejný sektor 216,3 mld. EUR +11,7 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 134,4 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 8,8 mld. EUR na 383,4 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 364 459 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 292 148 −619
  2.1 Pohledávky za MMF 80 504 5
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 211 644 −624
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 38 845 450
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 21 001 895
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 21 001 895
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 541 777 −2 327
  5.1 Hlavní refinanční operace 74 463 −1 949
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 467 096 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 219 −378
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 136 952 2 061
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 857 465 12 361
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 491 914 14 299
  7.2 Ostatní cenné papíry 365 551 −1 938
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 25 643 −55
9 Ostatní aktiva 229 906 −1 573
Aktiva celkem 2 508 195 11 193
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 050 583 3 180
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 507 347 2 524
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 383 404 −8 785
  2.2 Vkladová facilita 123 806 11 314
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 137 −5
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 5 060 46
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 164 998 850
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 96 852 −1 533
  5.2 Ostatní závazky 68 146 2 383
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 36 764 4 767
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 291 273
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 5 202 −474
  8.1 Vklady a ostatní závazky 5 202 −474
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 59 456 0
10 Ostatní pasiva 210 678 26
11 Účty přecenění 367 423 0
12 Kapitál a rezervní fondy 98 392 0
Pasiva celkem 2 508 195 11 193

Kontakty pro média