Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 10 juli 2015

14 juli 2015

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 10 juli 2015 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) var nästan oförändrad på 264 miljarder EUR.

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
9 juli 2015  7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 155 miljoner USD 308 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 1,9 miljarder EUR till 365,6 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 3,2 miljarder EUR till 1 050,6 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 1,5 miljarder EUR till 96,9 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 13,6 miljarder EUR till 417,8 miljarder EUR. Onsdagen den 8 juli 2015 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 76,4 miljarder EUR och ersattes med en ny på 74,5 miljarder EUR med en löptid på sju dagar.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,2 miljarder EUR (jämfört med 0,6 miljard EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 123,8 miljarder EUR (jämfört med 112,5 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 14,3 miljarder EUR till 491,9 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 10 juli 2015 Förändring jämfört med den 3 juli 2015 – Köp Förändring jämfört med den 3 juli 2015 – Inlösen
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 22,8 miljarder EUR - -
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 10,8 miljarder EUR - -
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 98,2 miljarder EUR + 2,2 miljarder EUR -
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 9,3 miljarder EUR + 0,4 miljarder EUR -
Program för köp av offentliga värdepapper 216,3 miljarder EUR + 11,7 miljarder EUR -
Program för värdepappersmarknaderna 134,4 miljarder EUR - -

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 8,8 miljarder EUR till 383,4 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 364.459 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 292.148 −619
  2.1 Fordringar på IMF 80.504 5
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 211.644 −624
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 38.845 450
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 21.001 895
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 21.001 895
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 541.777 −2.327
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 74.463 −1.949
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 467.096 0
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 219 −378
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 136.952 2.061
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 857.465 12.361
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 491.914 14.299
  7.2 Andra värdepapper 365.551 −1.938
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 25.643 −55
9 Övriga tillgångar 229.906 −1.573
Summa tillgångar 2.508.195 11.193
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.050.583 3.180
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 507.347 2.524
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 383.404 −8.785
  2.2 Inlåningsfacilitet 123.806 11.314
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 137 −5
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 5.060 46
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 164.998 850
  5.1 Offentliga sektorn 96.852 −1.533
  5.2 Övriga skulder 68.146 2.383
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 36.764 4.767
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.291 273
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 5.202 −474
  8.1 Inlåning och övriga skulder 5.202 −474
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 59.456 0
10 Övriga skulder 210.678 26
11 Värderegleringskonton 367.423 0
12 Eget kapital 98.392 0
Summa skulder 2.508.195 11.193

Kontakt för media