Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 10. juli 2015

14. juli 2015

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 10. juli 2015, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) forblev praktisk taget uændret og udgjorde 264 mia. euro.

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
9. juli 2015  Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 155 mio. USD 308 mio.

De likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 1,9 mia. euro til 365,6 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 3,2 mia. euro til 1.050,6 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 1,5 mia. euro til 96,9 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 13,6 mia. euro til 417,8 mia. euro. Onsdag den 8. juli 2015 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 76,4 mia. euro, og en ny på 74,5 mia. euro blev afviklet med en løbetid på syv dage.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,2 mia. euro (mod 0,6 mia. euro i den foregående uge). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 123,8 mia. euro (mod 112,5 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 14,3 mia. euro til 491,9 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 10. juli 2015 Ændring i forhold til 3. juli 2015 – opkøb Ændring i forhold til 3. juli 2015 – indfrielser
Første program til opkøb af dækkede obligationer 22,8 mia. euro - -
Andet program til opkøb af dækkede obligationer 10,8 mia. euro - -
Tredje program til opkøb af dækkede obligationer 98,2 mia. euro +2,2 mia. euro -
Programmet til opkøb af asset-backed securities 9,3 mia. euro +0,4 mia. euro -
Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor 216,3 mia. euro +11,7 mia. euro -
Securities Markets Programme 134,4 mia. euro - -

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 8,8 mia. euro til 383,4 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 364.459 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 292.148 −619
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 80.504 5
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 211.644 −624
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 38.845 450
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 21.001 895
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 21.001 895
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 541.777 −2.327
  5.1 Primære markedsoperationer 74.463 −1.949
  5.2 Langfristede markedsoperationer 467.096 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 219 −378
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 136.952 2.061
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 857.465 12.361
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 491.914 14.299
  7.2 Andre værdipapirer 365.551 −1.938
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 25.643 −55
9 Andre aktiver 229.906 −1.573
Aktiver i alt 2.508.195 11.193
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.050.583 3.180
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 507.347 2.524
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 383.404 −8.785
  2.2 Indlånsfacilitet 123.806 11.314
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 137 −5
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 5.060 46
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 164.998 850
  5.1 Offentlig forvaltning og service 96.852 −1.533
  5.2 Andre forpligtelser 68.146 2.383
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 36.764 4.767
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.291 273
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 5.202 −474
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 5.202 −474
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 59.456 0
10 Andre forpligtelser 210.678 26
11 Revalueringskonti 367.423 0
12 Kapital og reserver 98.392 0
Passiver i alt 2.508.195 11.193

Medie- og pressehenvendelser