Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2015 m. liepos 10 d.

2015 m. liepos 14 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2015 m. liepos 10 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) iš esmės nesikeitė ir buvo 264 mlrd. eurų.

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2015 m. liepos 9 d.  7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 155 mln. JAV dolerių 308 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 1,9 mlrd. eurų – iki 365,6 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 3,2 mlrd. eurų – iki 1 050,6 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,5 mlrd. eurų – iki 96,9 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 13,6 mlrd. eurų – iki 417,8 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2015 m. liepos 8 d., baigėsi 76,4 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 74,5 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,2 mlrd. eurų (palyginti su 0,6 mlrd. eurų užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 123,8 mlrd. eurų (palyginti su 112,5 mlrd. eurų užpraeitą savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 14,3 mlrd. eurų – iki 491,9 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2015 m. liepos 10 d. Skirtumas, palyginti su 2015 m. liepos 3 d. – pirkimas Skirtumas, palyginti su 2015 m. liepos 3 d. – išpirkimas
Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 22,8 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 10,8 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 98,2 mlrd. eurų +2,2 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 9,3 mlrd. eurų +0,4 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus vertybinių popierių pirkimo programa 216,3 mlrd. eurų +11,7 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 134,4 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 8,8 mlrd. eurų – iki 383,4 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 364 459 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 292 148 −619
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 80 504 5
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 211 644 −624
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 38 845 450
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 21 001 895
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 21 001 895
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 541 777 −2 327
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 74 463 −1 949
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 467 096 0
  5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 219 −378
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 136 952 2 061
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 857 465 12 361
  7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 491 914 14 299
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 365 551 −1 938
8 Valdžios skola eurais 25 643 −55
9 Kitas turtas 229 906 −1 573
Visas turtas 2 508 195 11 193
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 050 583 3 180
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 507 347 2 524
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 383 404 −8 785
  2.2 Indėlių galimybė 123 806 11 314
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 137 −5
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 5 060 46
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 164 998 850
  5.1 Valdžiai 96 852 −1 533
  5.2 Kiti įsipareigojimai 68 146 2 383
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 36 764 4 767
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 291 273
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 202 −474
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 5 202 −474
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 59 456 0
10 Kiti įsipareigojimai 210 678 26
11 Perkainojimo sąskaitos 367 423 0
12 Kapitalas ir rezervai 98 392 0
Visi įsipareigojimai 2 508 195 11 193

Kontaktai žiniasklaidai