Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 10. juuli 2015

14. juuli 2015

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

10. juulil 2015 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) püsis praktiliselt muutumatuna 264 miljardi euro tasemel.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
9. juuli 2015  USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 155 miljonit USA dollarit 308 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 1,9 miljardi euro võrra 365,6 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 3,2 miljardi euro võrra 1050,6 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 1,5 miljardi euro võrra 96,9 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 13,6 miljardi euro võrra 417,8 miljardi euroni. Kolmapäeval, 8. juulil 2015 möödus 76,4 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 74,5 miljardit eurot ja tähtajaga seitse päeva.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,2 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,6 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 123,8 miljardi euro ulatuses (võrreldes 112,5 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 14,3 miljardi euro võrra 491,9 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 10. juuli 2015 Erinevus võrreldes 3. juuliga 2015 – ost Erinevus võrreldes 3. juuliga 2015 – lunastamine
Tagatud võlakirjade ostukava 1 22,8 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 10,8 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 98,2 miljardit eurot +2,2 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 9,3 miljardit eurot +0,4 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 216,3 miljardit eurot +11,7 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 134,4 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 8,8 miljardi euro võrra 383,4 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 364 459 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 292 148 −619
  2.1 Nõuded RVFle 80 504 5
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 211 644 −624
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 38 845 450
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 21 001 895
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 21 001 895
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 541 777 −2 327
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 74 463 −1 949
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 467 096 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 219 −378
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 136 952 2 061
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 857 465 12 361
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 491 914 14 299
  7.2 Muud väärtpaberid 365 551 −1 938
8 Valitsussektori võlg eurodes 25 643 −55
9 Muud varad 229 906 −1 573
Varad kokku 2 508 195 11 193
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 050 583 3 180
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 507 347 2 524
  2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 383 404 −8 785
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 123 806 11 314
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 137 −5
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 5 060 46
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 164 998 850
  5.1 Valitsussektor 96 852 −1 533
  5.2 Muud kohustused 68 146 2 383
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 36 764 4 767
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 291 273
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 5 202 −474
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 5 202 −474
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 59 456 0
10 Muud kohustused 210 678 26
11 Ümberhindluskontod 367 423 0
12 Kapital ja reservid 98 392 0
Kohustused kokku 2 508 195 11 193

Kontaktandmed