Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 30 януари 2015 г.

3 февруари 2015 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 30 януари 2015 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) се повишава с 0,6 млрд. евро до 244 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

През седмицата Евросистемата не е извършвала транзакции по предоставяне на ликвидност във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 1,4 млрд. евро до 376,3 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 1,9 млрд. евро до 1004,2 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) отбелязват намаление с 4,8 млрд. евро до 76,3 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 24,9 млрд. евро до 542,5 млрд. евро. На 28 януари 2015 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 125,3 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 163,8 млрд. евро със седемдневен матуритет.

През седмицата настъпи падежът на операция по дългосрочно рефинансиране в размер на 49 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 34,1 млрд. евро. Освен това 14,8 млрд. евро от операции по дългосрочно рефинансиране са изплатени преди падеж.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,2 млрд. евро (при 1,6 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 36,6 млрд. евро (при 54,5 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 2,4 млрд. евро до 227,1 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 30 януари 2015 г. Разлика спрямо 23 януари 2015 г. – покупки Разлика спрямо 23 януари 2015 г. – изплащания
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 27,5 млрд. евро - 0,7 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 12,7 млрд. евро - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 40,3 млрд. евро 3,1 млрд. евро -
Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа 2,3 млрд. евро 0,1 млрд. евро -
Програма за пазарите на ценни книжа 144,3 млрд. евро - -

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 38,1 млрд. евро до 227,4 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 343 867 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 273 726 −1 190
2.1 Вземания от МВФ 81 262 −6
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 192 464 −1 185
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 35 549 2 689
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 18 597 84
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 18 597 84
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 579 646 7 501
5.1 Основни операции по рефинансиране 163 821 38 565
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 415 608 −29 658
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 217 −1 406
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 62 134 3 429
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 603 358 3 805
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 227 107 2 447
7.2 Други ценни книжа 376 251 1 358
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 26 715 0
9 Други активи 238 362 5 841
Общо активи 2 181 954 22 158
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 004 230 1 921
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 264 523 20 769
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 227 385 38 127
2.2 Депозитно улеснение 36 557 −17 936
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 581 578
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 5 556 −192
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 111 448 −3 258
5.1 Сектор „Държавно управление“ 76 284 −4 764
5.2 Други задължения 35 164 1 506
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 84 378 −2 367
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 539 −98
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 7 328 950
8.1 Депозити, салда и други задължения 7 328 950
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 56 374 0
10 Други задължения 220 434 4 432
11 Сметки за преоценка 330 898 0
12 Капитал и резерви 95 245 0
Общо пасиви 2 181 954 22 158
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите