Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 30. januarja 2015

3. februar 2015

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 30. januarja 2015, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij povečalo za 0,6 milijarde EUR na 244 milijard EUR.

Eurosistem ni v tem tednu izvedel nobene transakcije za povečevanje likvidnosti na osnovi stalnega dogovora o zamenjavah, ki ga je Evropska centralna banka sklenila z ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 1,4 milijarde EUR na 376,3 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 1,9 milijarde EUR na 1.004,2 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 4,8 milijarde EUR na 76,3 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 24,9 milijarde EUR na 542,5 milijarde EUR. V sredo, 28. januarja 2015, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 125,3 milijarde EUR, obenem je bila poravnana nova v višini 163,8 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

Med tednom je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 49 milijard EUR, poravnana pa je bila nova v višini 34,1 milijarde EUR. V tem tednu so bila pred zapadlostjo odplačana sredstva, prejeta v operacijah dolgoročnejšega refinanciranja, v višini 14,8 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,2 milijarde EUR (v primerjavi z 1,6 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 36,6 milijarde EUR (v primerjavi s 54,5 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 2,4 milijarde EUR na 227,1 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 30. januarja 2015 Razlika od 23. januarja 2015 – kupljeno Razlika od 23. januarja 2015 – zapadlo
Prvi program nakupa kritih obveznic 27,5 milijarde EUR - 0,7 milijarde EUR
Drugi program nakupa kritih obveznic 12,7 milijarde EUR - -
Tretji program nakupa kritih obveznic 40,3 milijarde EUR 3,1 milijarde EUR -
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 2,3 milijarde EUR 0,1 milijarde EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 144,3 milijarde EUR - -

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 38,1 milijarde EUR na 227,4 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 343.867 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 273.726 −1.190
2.1 Terjatve do MDS 81.262 −6
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 192.464 −1.185
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 35.549 2.689
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 18.597 84
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 18.597 84
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 579.646 7.501
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 163.821 38.565
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 415.608 −29.658
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 217 −1.406
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 62.134 3.429
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 603.358 3.805
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 227.107 2.447
7.2 Drugi vrednostni papirji 376.251 1.358
8 Dolg širše države v EUR 26.715 0
9 Druga sredstva 238.362 5.841
Skupaj sredstva 2.181.954 22.158
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.004.230 1.921
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 264.523 20.769
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 227.385 38.127
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 36.557 −17.936
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 581 578
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 5.556 −192
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 111.448 −3.258
5.1 Širša država 76.284 −4.764
5.2 Druge obveznosti 35.164 1.506
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 84.378 −2.367
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.539 −98
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 7.328 950
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 7.328 950
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 56.374 0
10 Druge obveznosti 220.434 4.432
11 Računi prevrednotenja 330.898 0
12 Kapital in rezerve 95.245 0
Skupaj obveznosti 2.181.954 22.158