Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 30. januáru 2015

3. februára 2015

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 30. januára 2015 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií zvýšila o 0,6 mld. EUR na 244 mld. EUR.

Eurosystém v predchádzajúcom týždni neuskutočnil žiadne obchody na dodanie likvidity v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa zvýšil o 1,4 mld. EUR na 376,3 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 1,9 mld. EUR na 1 004,2 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 4,8 mld. EUR na 76,3 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) vzrástol o 24,9 mld. EUR na 542,5 mld. EUR. V stredu 28. januára 2015 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 125,3 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 163,8 mld. EUR so splatnosťou sedem dní.

V priebehu týždňa bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia v objeme 49 mld. EUR a bola uzavretá ďalšia vo výške 34,1 mld. EUR. Okrem toho bolo z predchádzajúcich dlhodobejších refinančných operácií predčasne splatených 14,8 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,2 mld. EUR (v porovnaní s 1,6 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 36,6 mld. EUR (v porovnaní s 54,5 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 2,4 mld. EUR na 227,1 mld. EUR. Nasledujúca tabuľka uvádza podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v zostatkovej hodnote.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 30. januáru 2015 Zmena oproti 23. januáru 2015: nákup Zmena oproti 23. januáru 2015: splatenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 27,5 mld. EUR 0,7 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 12,7 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 40,3 mld. EUR 3,1 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 2,3 mld. EUR 0,1 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 144,3 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 38,1 mld. EUR na 227,4 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 343 867 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 273 726 −1 190
2.1 Pohľadávky voči MMF 81 262 −6
2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 192 464 −1 185
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 35 549 2 689
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 18 597 84
4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 18 597 84
4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 579 646 7 501
5.1 Hlavné refinančné operácie 163 821 38 565
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 415 608 −29 658
5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 217 −1 406
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 62 134 3 429
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 603 358 3 805
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 227 107 2 447
7.2 Ostatné cenné papiere 376 251 1 358
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 26 715 0
9 Ostatné aktíva 238 362 5 841
Aktíva spolu 2 181 954 22 158
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 004 230 1 921
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 264 523 20 769
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 227 385 38 127
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 36 557 −17 936
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 581 578
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 5 556 −192
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 111 448 −3 258
5.1 Verejná správa 76 284 −4 764
5.2 Ostatné záväzky 35 164 1 506
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 84 378 −2 367
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 539 −98
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 7 328 950
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 7 328 950
8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 56 374 0
10 Ostatné pasíva 220 434 4 432
11 Účty precenenia 330 898 0
12 Základné imanie a rezervy 95 245 0
Pasíva spolu 2 181 954 22 158
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá