Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 30 januari 2015

3 februari 2015

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 30 januari 2015 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,6 miljard naar EUR 244 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

Gedurende de week heeft het Eurosysteem geen liquiditeitsverschaffende transacties uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 1,4 miljard naar EUR 376,3 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 1,9 miljard naar EUR 1.004,2 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 4,8 miljard naar EUR 76,3 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 24,9 miljard naar EUR 542,5 miljard. Op woensdag 28 januari 2015 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 125,3 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 163,8 miljard, met een looptijd van zeven dagen, verrekend.

Gedurende de week verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 49 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 34,1 miljard verrekend. Bovendien werd van langerlopende herfinancieringstransacties EUR 14,8 miljard vóór de vervaldatum terugbetaald.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) bedroeg EUR 0,2 miljard (vergeleken met EUR 1,6 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 36,6 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 54,5 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 2,4 miljard naar EUR 227,1 miljard. De hieronderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen kostprijs minus afschrijvingen.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 30 januari 2015 Verschil ten opzichte van 23 januari 2015 – Aankopen Verschil ten opzichte van 23 januari 2015 – Aflossingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 27,5 miljard - EUR 0,7 miljard
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 12,7 miljard - -
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 40,3 miljard EUR 3,1 miljard -
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 2,3 miljard EUR 0,1 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 144,3 miljard - -

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 38,1 miljard naar EUR 227,4 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 343.867 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 273.726 −1.190
2.1 Vorderingen op het IMF 81.262 −6
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 192.464 −1.185
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 35.549 2.689
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 18.597 84
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 18.597 84
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 579.646 7.501
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 163.821 38.565
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 415.608 −29.658
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 217 −1.406
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 62.134 3.429
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 603.358 3.805
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 227.107 2.447
7.2 Overige waardepapieren 376.251 1.358
8 Overheidsschuld, luidende in euro 26.715 0
9 Overige activa 238.362 5.841
Totaal activa 2.181.954 22.158
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.004.230 1.921
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 264.523 20.769
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 227.385 38.127
2.2 Depositofaciliteit 36.557 −17.936
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 581 578
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 5.556 −192
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 111.448 −3.258
5.1 Overheid 76.284 −4.764
5.2 Overige verplichtingen 35.164 1.506
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 84.378 −2.367
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.539 −98
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 7.328 950
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 7.328 950
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 56.374 0
10 Overige passiva 220.434 4.432
11 Herwaarderingsrekeningen 330.898 0
12 Kapitaal en reserves 95.245 0
Totaal passiva 2.181.954 22.158