Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2015. gada 30. janvārī

2015.3.02.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2015. gada 30. janvārī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā palielinājās par 0.6 mljrd. euro (līdz 244 mljrd. euro).

Pagājušajā nedēļā Eurosistēma neveica nevienu likviditāti palielinošu darījumu saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 1.4 mljrd. euro (līdz 376.3 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 1.9 mljrd. euro (līdz 1 004.2 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 4.8 mljrd. euro (līdz 76.3 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 24.9 mljrd. euro (līdz 542.5 mljrd. euro). Trešdien, 2015. gada 28. janvārī, galvenajai refinansēšanas operācijai 125.3 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 163.8 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas.

Šajā nedēļā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 49 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 34.1 mljrd. euro apmērā. Turklāt pirms termiņa tika atmaksāti 14.8 mljrd. euro no ilgāka termiņa refinansēšanas operācijās saņemtajiem līdzekļiem.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 1.6 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 36.6 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 54.5 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 2.4 mljrd. euro (līdz 227.1 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2015. gada 30. janvārī uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 23. janvāri Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 23. janvāri
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 27.5 mljrd. euro 0.7 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 12.7 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 40.3 mljrd. euro 3.1 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 2.3 mljrd. euro 0.1 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 144.3 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 38.1. mljrd. euro (līdz 227.4 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 343,867 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 273,726 −1,190
2.1 SVF debitoru parādi 81,262 −6
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 192,464 −1,185
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 35,549 2,689
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18,597 84
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 18,597 84
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 579,646 7,501
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 163,821 38,565
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 415,608 −29,658
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 217 −1,406
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 62,134 3,429
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 603,358 3,805
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 227,107 2,447
7.2 Pārējie vērtspapīri 376,251 1,358
8 Valdības parāds euro 26,715 0
9 Pārējie aktīvi 238,362 5,841
Kopā aktīvi 2,181,954 22,158
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1,004,230 1,921
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 264,523 20,769
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 227,385 38,127
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 36,557 −17,936
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 581 578
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 5,556 −192
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 111,448 −3,258
5.1 Saistības pret valdību 76,284 −4,764
5.2 Pārējās saistības 35,164 1,506
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 84,378 −2,367
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,539 −98
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 7,328 950
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 7,328 950
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 56,374 0
10 Pārējās saistības 220,434 4,432
11 Pārvērtēšanas konti 330,898 0
12 Kapitāls un rezerves 95,245 0
Kopā pasīvi 2,181,954 22,158
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem