Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 30 januari 2015

3 februari 2015

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 30 januari 2015 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,6 miljarder EUR till 244 miljarder EUR genom kund- och portföljtransaktioner.

Under den gångna veckan genomförde Eurosystemet inga likvidiserande transaktioner inom det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 1,4 miljarder EUR till 376,3 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 1,9 miljarder EUR till 1 004,2 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 4,8 miljarder EUR till 76,3 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 24,9 miljarder EUR till 542,5 miljarder EUR. Onsdagen den 28 januari 2015 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 125,3 miljarder EUR och ersattes med en ny på 163,8 miljarder EUR med en löptid på sju dagar.

Under veckan förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 49 miljarder EUR och ersattes med en ny på 34,1 miljarder EUR. Dessutom återbetalades 14,8 miljarder EUR av långfristiga refinansieringstransaktioner före förfallodagen.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,2 miljarder EUR (jämfört med 1,6 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 36,6 miljarder EUR (jämfört med 54,5 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 2,4 miljarder EUR till 227,1 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 30 januari 2015 Förändring jämfört med den 23 januari 2015 – Köp Förändring jämfört med den 23 januari 2015 – Inlösen
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 27,5 miljarder EUR - 0,7 miljarder EUR
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 12,7 miljarder EUR - -
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 40,3 miljarder EUR 3,1 miljarder EUR -
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 2,3 miljarder EUR 0,1 miljard EUR -
Värdepappersprogrammet 144,3 miljarder EUR - -

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 38,1 miljarder EUR till 227,4 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 343.867 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 273.726 −1.190
2.1 Fordringar på IMF 81.262 −6
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 192.464 −1.185
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 35.549 2.689
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 18.597 84
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 18.597 84
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 579.646 7.501
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 163.821 38.565
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 415.608 −29.658
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 217 −1.406
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 62.134 3.429
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 603.358 3.805
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 227.107 2.447
7.2 Andra värdepapper 376.251 1.358
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.715 0
9 Övriga tillgångar 238.362 5.841
Summa tillgångar 2.181.954 22.158
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.004.230 1.921
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 264.523 20.769
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 227.385 38.127
2.2 Inlåningsfacilitet 36.557 −17.936
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 581 578
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 5.556 −192
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 111.448 −3.258
5.1 Offentliga sektorn 76.284 −4.764
5.2 Övriga skulder 35.164 1.506
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 84.378 −2.367
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.539 −98
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 7.328 950
8.1 Inlåning och övriga skulder 7.328 950
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 56.374 0
10 Övriga skulder 220.434 4.432
11 Värderegleringskonton 330.898 0
12 Eget kapital 95.245 0
Summa skulder 2.181.954 22.158
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media