Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 30. lednu 2015

3. února 2015

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 30. ledna 2015 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí zvýšil o 0,6 mld. EUR na 244 mld. EUR.

V souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem, neprováděl Eurosystém ve sledovaném týdnu žádné transakce na poskytnutí likvidity.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 1,4 mld. EUR na 376,3 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 1,9 mld. EUR na 1 004,2 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 4,8 mld. EUR na 76,3 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 24,9 mld. EUR na 542,5 mld. EUR. Ve středu 28. ledna 2015 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 125,3 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 163,8 mld. EUR se splatností sedm dní.

Ve sledovaném týdnu byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 49 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 34,1 mld. EUR. Z dlouhodobějších refinančních operací bylo splaceno před dobou splatnosti 14,8 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) byly poskytnuty 0,2 mld. EUR (ve srovnání s 1,6 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 36,6 mld. EUR (ve srovnání se 54,5 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 2,4 mld. EUR na 227,1 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 30. lednu 2015 Rozdíl v porovnání s 23. lednem 2015 – nákup Rozdíl v porovnání s 23. lednem 2015 – splacení
1. program nákupu krytých dluhopisů 27,5 mld. EUR 0,7 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 12,7 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 40,3 mld. EUR 3,1 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 2,3 mld. EUR 0,1 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 144,3 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 38,1 mld. EUR na 227,4 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 343 867 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 273 726 −1 190
2.1 Pohledávky za MMF 81 262 −6
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 192 464 −1 185
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 35 549 2 689
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 18 597 84
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 18 597 84
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 579 646 7 501
5.1 Hlavní refinanční operace 163 821 38 565
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 415 608 −29 658
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 217 −1 406
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 62 134 3 429
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 603 358 3 805
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 227 107 2 447
7.2 Ostatní cenné papíry 376 251 1 358
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 26 715 0
9 Ostatní aktiva 238 362 5 841
Aktiva celkem 2 181 954 22 158
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 004 230 1 921
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 264 523 20 769
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 227 385 38 127
2.2 Vkladová facilita 36 557 −17 936
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 581 578
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 5 556 −192
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 111 448 −3 258
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 76 284 −4 764
5.2 Ostatní závazky 35 164 1 506
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 84 378 −2 367
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 539 −98
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 7 328 950
8.1 Vklady a ostatní závazky 7 328 950
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 56 374 0
10 Ostatní pasiva 220 434 4 432
11 Účty přecenění 330 898 0
12 Kapitál a rezervní fondy 95 245 0
Pasiva celkem 2 181 954 22 158