SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 30. januar 2015

3. februar 2015

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 30. januar 2015, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,6 mia. euro til 244 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

I løbet af ugen gennemførte Eurosystemet ingen likviditetstilførende transaktioner i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 1,4 mia. euro til 376,3 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 1,9 mia. euro til 1.004,2 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 4,8 mia. euro til 76,3 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 24,9 mia. euro til 542,5 mia. euro. Onsdag den 28. januar 2015 udløb en primær markedsoperation på 125,3 mia. euro, og en ny på 163,8 mia. euro blev afviklet med en løbetid på syv dage.

I løbet af ugen udløb en langfristet markedsoperation på 49 mia. euro, og en ny på 34,1 mia. euro blev afviklet. Desuden blev langfristede markedsoperationer til en værdi af 14,8 mia. euro tilbagebetalt før udløb.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,2 mia. euro (mod 1,6 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 36,6 mia. euro (mod 54,5 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 2,4 mia. euro til 227,1 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 30. januar 2015 Ændring i forhold til 23. januar 2015 – Opkøb Ændring i forhold til 23. januar 2015 
– Indfrielser
Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer EUR 27,5 mia. - EUR 0,7 mia.
Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer EUR 12,7 mia. - -
Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer EUR 40,3 mia. EUR 3,1 mia. -
Programmet til opkøb af asset-backed securities EUR 2,3 mia. EUR 0,1 mia. -
Securities Markets Programme EUR 144,3 mia. - -

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 38,1 mia. euro til 227,4 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 343.867 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 273.726 −1.190
2.1 Tilgodehavender hos IMF 81.262 −6
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 192.464 −1.185
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 35.549 2.689
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 18.597 84
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 18.597 84
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 579.646 7.501
5.1 Primære markedsoperationer 163.821 38.565
5.2 Langfristede markedsoperationer 415.608 −29.658
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 217 −1.406
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 62.134 3.429
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 603.358 3.805
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 227.107 2.447
7.2 Andre værdipapirer 376.251 1.358
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.715 0
9 Andre aktiver 238.362 5.841
Aktiver i alt 2.181.954 22.158
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.004.230 1.921
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 264.523 20.769
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 227.385 38.127
2.2 Indlånsfacilitet 36.557 −17.936
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 581 578
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 5.556 −192
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 111.448 −3.258
5.1 Offentlig forvaltning og service 76.284 −4.764
5.2 Andre forpligtelser 35.164 1.506
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 84.378 −2.367
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.539 −98
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 7.328 950
8.1 Indlån og andre forpligtelser 7.328 950
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 56.374 0
10 Andre forpligtelser 220.434 4.432
11 Revalueringskonti 330.898 0
12 Kapital og reserver 95.245 0
Passiver i alt 2.181.954 22.158