Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 30 stycznia 2015 r.

3 lutego 2015

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 30 stycznia 2015 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,6 mld EUR do poziomu 244 mld EUR, w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

W tygodniu sprawozdawczym Eurosystem nie przeprowadził żadnych transakcji zasilających w płynność w ramach stałej linii swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 1,4 mld EUR do poziomu 376,3 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 1,9 mld EUR do poziomu 1004,2 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 4,8 mld EUR do poziomu 76,3 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 24,9 mld EUR do poziomu 542,5 mld EUR. W środę 28 stycznia 2015 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 125,3 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem siedmiodniowym, w kwocie 163,8 mld EUR.

W tygodniu sprawozdawczym przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 49 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 34,1 mld EUR. Ponadto spłacono przed terminem zapadalności kwotę 14,8 mld EUR z tytułu dłuższych operacji refinansujących.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,2 mld EUR (wobec 1,6 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 36,6 mld EUR (wobec 54,5 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 2,4 mld EUR do poziomu 227,1 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 30.01.2015 Różnica wobec 23.01.2015 – zakup Różnica wobec 23.01.2015 – wykup
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 27,5 mld EUR 0,7 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 12,7 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 40,3 mld EUR 3,1 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 2,3 mld EUR 0,1 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 144,3 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 38,1 mld EUR do poziomu 227,4 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 343.867 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 273.726 −1.190
2.1 Należności od MFW 81.262 −6
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 192.464 −1.185
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 35.549 2.689
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 18.597 84
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 18.597 84
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 579.646 7.501
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 163.821 38.565
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 415.608 −29.658
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 217 −1.406
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 62.134 3.429
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 603.358 3.805
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 227.107 2.447
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 376.251 1.358
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.715 0
9 Pozostałe aktywa 238.362 5.841
Aktywa razem 2.181.954 22.158
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.004.230 1.921
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 264.523 20.769
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 227.385 38.127
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 36.557 −17.936
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 581 578
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 5.556 −192
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 111.448 −3.258
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 76.284 −4.764
5.2 Pozostałe zobowiązania 35.164 1.506
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 84.378 −2.367
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.539 −98
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 7.328 950
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 7.328 950
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 56.374 0
10 Pozostałe pasywa 220.434 4.432
11 Różnice z wyceny 330.898 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 95.245 0
Pasywa razem 2.181.954 22.158