Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 14 ноември 2014 г.

18 ноември 2014 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 14 ноември 2014 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) се повишава с 0,6 млрд. евро до 227,9 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

През изминалата седмица Евросистемата не е извършвала транзакции по предоставяне на ликвидност във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), остават практически без изменение в размер на 365 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) намаляват с 0,3 млрд. евро до 976,9 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 9,2 млрд. евро до 67,5 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 10,3 млрд. евро до 471,1 млрд. евро. На 12 ноември 2014 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 98,2 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 98,4 млрд. евро, с едноседмичен матуритет.

През седмицата 6,4 млрд. евро от операции по дългосрочно рефинансиране бяха изплатени преди падеж.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,1 млрд. евро (при почти нулева стойност през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 25,6 млрд. евро (при 42 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 2,5 млрд. евро до 198 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 14 ноември 2014 г. Разлика спрямо предходната седмица – покупки Разлика спрямо предходната седмица – изплащания
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 29,9 млрд. евро - 0,5 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 13,1 млрд. евро - 0,1 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 10,5 млрд. евро 3,1 млрд. евро -
Програма за пазарите на ценни книжа 144,6 млрд. евро - -

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 3,9 млрд. евро до 187 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 334 532 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 263 159 1 781
2.1 Вземания от МВФ 83 806 −100
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 179 353 1 881
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 28 020 −57
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 22 608 461
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 22 608 461
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 496 721 −6 095
5.1 Основни операции по рефинансиране 98 421 231
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 398 190 −6 432
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 110 106
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 56 042 −1 652
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 563 038 2 490
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 198 048 2 486
7.2 Други ценни книжа 364 989 4
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 26 727 0
9 Други активи 237 308 1 491
Общо активи 2 028 156 −1 580
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 976 902 −295
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 212 688 −12 493
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 187 042 3 911
2.2 Депозитно улеснение 25 627 −16 405
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 19 0
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 4 521 121
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 103 366 9 628
5.1 Сектор „Държавно управление“ 67 472 9 223
5.2 Други задължения 35 894 405
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 39 659 −818
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 115 −175
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 6 682 1 339
8.1 Депозити, салда и други задължения 6 682 1 339
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 55 494 0
10 Други задължения 216 880 1 113
11 Сметки за преоценка 315 537 0
12 Капитал и резерви 95 313 0
Общо пасиви 2 028 156 −1 580

Данни за контакт за медиите