Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 14 listopada 2014 r.

18 listopada 2014

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 14 listopada 2014 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,6 mld EUR do poziomu 227,9 mld EUR w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

W tygodniu sprawozdawczym Eurosystem nie przeprowadził żadnych transakcji zasilających w płynność w ramach stałej linii swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) pozostały na praktycznie niezmienionym poziomie 365 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 0,3 mld EUR do poziomu 976,9 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 9,2 mld EUR do poziomu 67,5 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 10,3 mld EUR do poziomu 471,1 mld EUR. W środę 12 listopada 2014 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 98,2 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 98,4 mld EUR.

W tygodniu sprawozdawczym spłacono przed terminem zapadalności kwotę 6,4 mld EUR z tytułu dłuższych operacji refinansujących.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,1 mld EUR (w poprzednim tygodniu było bliskie zera), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 25,6 mld EUR (wobec 42 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 2,5 mld EUR do poziomu 198 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 14.11.2014 Różnica wobec zeszłego tygodnia: Zakup Różnica wobec zeszłego tygodnia: Wykup
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 29,9 mld EUR - 0,5 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 13,1 mld EUR - 0,1 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 10,5 mld EUR 3,1 mld EUR -
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 144,6 mld EUR - -

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 3,9 mld EUR do poziomu 187 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 334.532 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 263.159 1.781
2.1 Należności od MFW 83.806 −100
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 179.353 1.881
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 28.020 −57
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 22.608 461
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 22.608 461
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 496.721 −6.095
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 98.421 231
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 398.190 −6.432
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 110 106
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 56.042 −1.652
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 563.038 2.490
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 198.048 2.486
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 364.989 4
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.727 0
9 Pozostałe aktywa 237.308 1.491
Aktywa razem 2.028.156 −1.580
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 976.902 −295
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 212.688 −12.493
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 187.042 3.911
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 25.627 −16.405
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 19 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 4.521 121
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 103.366 9.628
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 67.472 9.223
5.2 Pozostałe zobowiązania 35.894 405
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 39.659 −818
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.115 −175
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 6.682 1.339
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 6.682 1.339
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 55.494 0
10 Pozostałe pasywa 216.880 1.113
11 Różnice z wyceny 315.537 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 95.313 0
Pasywa razem 2.028.156 −1.580

Kontakt z mediami