Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2014 m. lapkričio 14 d.

2014 m. lapkričio 18 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2014 m. lapkričio 14 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepakito.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,6 mlrd. eurų – iki 227,9 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Praėjusią savaitę Eurosistema neatliko jokių likvidumo didinimo sandorių pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė nesikeitė ir buvo 365 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 976,9 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 9,2 mlrd. eurų – iki 67,5 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 10,3 mlrd. eurų – iki 471,1 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2014 m. lapkričio 12 d., baigėsi 98,2 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja vienos savaitės trukmės 98,4 mlrd. eurų vertės operacija.

Per savaitę anksčiau termino buvo grąžinta ilgesnės trukmės refinansavimo operacijoms paskirstyta 6,4 mlrd. eurų suma.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (palyginti su iš esmės nuliniu pasinaudojimu praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 25,6 mlrd. eurų (palyginti su 42 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 2,5 mlrd. eurų – iki 198 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2014 m. lapkričio 14 d. Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite – pirkimas Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite – išpirkimas
Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 29,9 mlrd. eurų 0,5 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 13,1 mlrd. eurų 0,1 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 10,5 mlrd. eurų 3,1 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 144,6 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 3,9 mlrd. eurų – iki 187 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 334 532 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 263 159 1 781
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 83 806 −100
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 179 353 1 881
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 28 020 −57
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 22 608 461
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 22 608 461
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 496 721 −6 095
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 98 421 231
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 398 190 −6 432
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 110 106
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 56 042 −1 652
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 563 038 2 490
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 198 048 2 486
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 364 989 4
8 Valdžios skola eurais 26 727 0
9 Kitas turtas 237 308 1 491
Visas turtas 2 028 156 −1 580
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 976 902 −295
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 212 688 −12 493
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 187 042 3 911
2.2 Indėlių galimybė 25 627 −16 405
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 19 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 521 121
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 103 366 9 628
5.1 Valdžiai 67 472 9 223
5.2 Kiti įsipareigojimai 35 894 405
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 39 659 −818
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 115 −175
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 6 682 1 339
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 6 682 1 339
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 55 494 0
10 Kiti įsipareigojimai 216 880 1 113
11 Perkainojimo sąskaitos 315 537 0
12 Kapitalas ir rezervai 95 313 0
Visi įsipareigojimai 2 028 156 −1 580

Kontaktai žiniasklaidai