Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 14. studenoga 2014.

18. studenog 2014.

Stavke koje nisu u vezi s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 14. studenoga 2014. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) ostalo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) povećalo se za 0,6 milijarda EUR na 227,9 milijarda EUR zbog transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija.

U proteklom tjednu Eurosustav nije provodio transakcije za puštanje likvidnosti u vezi sa stalnim dogovorom o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2 imovine) ostala su gotovo nepromijenjena na razini 365 milijarda EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) smanjila se za 0,3 milijarde EUR na 976,9 milijarda EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) povećale su se za 9,2 milijarde EUR na 67,5 milijarda EUR.

Stavke u vezi s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) povećali su se za 10,3 milijarde EUR na 471,1 milijardu EUR. U srijedu, 12. studenoga 2014. dospjela je glavna operacija refinanciranja u visini 98,2 milijarde EUR, a namirena je nova u visini 98,4 milijarde EUR s rokom dospijeća od tjedan dana.

Tijekom tjedna otplaćene su prije dospijeća 6,4 milijarde EUR u okviru operacija dugoročnijeg refinanciranja.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,1 milijardu EUR (u odnosu na gotovo nula prethodnog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti novčanih depozita (stavka 2.2. obveza) iznosila 25,6 milijarda EUR (u odnosu na 42 milijarde EUR prethodnog tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 2,5 milijarda EUR na 198 milijarda EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode prema amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Izvještajna vrijednost na dan 14. studenoga 2014. Razlika u odnosu na prethodni tjedan: kupljeno Razlika u odnosu na prethodni tjedan: dospjelo
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 29,9 mlrd. EUR - 0,5 mlrd. EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 13,1 mlrd EUR - 0,1 mlrd. EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 10,5 mlrd. EUR 3,1 mlrd. EUR -
Program za tržišta vrijednosnih papira 144,6 mlrd. EUR - -

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) povećalo za 3,9 milijarda EUR na 187 milijarda EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 334 532 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 263 159 1 781
2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 83 806 −100
2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 179 353 1 881
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 28 020 −57
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 22 608 461
4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 22 608 461
4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 496 721 −6 095
5.1 Glavne operacije refinanciranja 98 421 231
5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 398 190 −6 432
5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 110 106
5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 56 042 −1 652
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 563 038 2 490
7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 198 048 2 486
7.2 Ostali vrijednosni papiri 364 989 4
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 727 0
9 Ostala imovina 237 308 1 491
Ukupno imovina 2 028 156 −1 580
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 976 902 −295
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 212 688 −12 493
2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 187 042 3 911
2.2 Novčani depoziti 25 627 −16 405
2.3 Oročeni depoziti 0 0
2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 19 0
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 4 521 121
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 103 366 9 628
5.1 Opća država 67 472 9 223
5.2 Ostale obveze 35 894 405
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 39 659 −818
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 1 115 −175
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 6 682 1 339
8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 6 682 1 339
8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 55 494 0
10 Ostale obveze 216 880 1 113
11 Računi revalorizacije 315 537 0
12 Kapital i pričuve 95 313 0
Ukupno obveze 2 028 156 −1 580

Kontaktni podatci za medije