Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 14 november 2014

18 november 2014

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 14 november 2014 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,6 miljarder EUR till 227,9 miljarder EUR genom kund- och portföljtransaktioner.

Under den gångna veckan genomförde Eurosystemet inga likvidiserande transaktioner i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra omsättbara värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) var i stort sett oförändrat på 365 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 0,3 miljarder EUR till 976,9 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 9,2 miljarder EUR till 67,5 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 10,3 miljarder EUR till 471,1 miljarder EUR. Onsdagen den 12 november 2014 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 98,2 miljarder EUR och ersattes med en ny på 98,4 miljarder EUR med en löptid på en vecka.

Under veckan återbetalades 6,4 miljarder EUR av långfristiga refinansieringstransaktioner före förfallodagen.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,1 miljard EUR (jämfört med nästan noll föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 25,6 miljarder EUR (jämfört med 42 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 2,5 miljarder EUR till 198 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 14 november 2014 Förändring jämfört med föregående vecka - Köp Förändring jämfört med föregående vecka - Inlösen
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 29,9 miljarder EUR - 0,5 miljarder EUR
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 13,1 miljarder EUR - 0,1 miljard EUR
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 10,5 miljarder EUR 3,1 miljarder EUR -
Värdepappersprogrammet 144,6 miljarder EUR - -

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 3,9 miljarder EUR till 187 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 334.532 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 263.159 1.781
2.1 Fordringar på IMF 83.806 −100
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 179.353 1.881
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 28.020 −57
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 22.608 461
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 22.608 461
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 496.721 −6.095
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 98.421 231
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 398.190 −6.432
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 110 106
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 56.042 −1.652
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 563.038 2.490
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 198.048 2.486
7.2 Andra värdepapper 364.989 4
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.727 0
9 Övriga tillgångar 237.308 1.491
Summa tillgångar 2.028.156 −1.580
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 976.902 −295
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 212.688 −12.493
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 187.042 3.911
2.2 Inlåningsfacilitet 25.627 −16.405
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 19 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 4.521 121
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 103.366 9.628
5.1 Offentliga sektorn 67.472 9.223
5.2 Övriga skulder 35.894 405
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 39.659 −818
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.115 −175
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 6.682 1.339
8.1 Inlåning och övriga skulder 6.682 1.339
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 55.494 0
10 Övriga skulder 216.880 1.113
11 Värderegleringskonton 315.537 0
12 Eget kapital 95.313 0
Summa skulder 2.028.156 −1.580

Kontakt för media