Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2014. gada 14. novembrī

2014.18.11.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2014. gada 14. novembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā palielinājās par 0.6 mljrd. euro (līdz 227.9 mljrd. euro).

Pagājušajā nedēļā Eurosistēma neveica nevienu likviditāti palielinošu darījumu saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms faktiski nemainījās (365 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 0.3 mljrd. euro (līdz 976.9 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 9.2 mljrd. euro (līdz 67.5 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 10.3 mljrd. euro (līdz 471.1 mljrd. euro). Trešdien, 2014. gada 12. novembrī, galvenajai refinansēšanas operācijai 98.2 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 98.4 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa.

Šajā nedēļā pirms termiņa tika atmaksāti 6.4 mljrd. euro no ilgāka termiņa refinansēšanas operācijās saņemtajiem līdzekļiem.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – faktiski nulle), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 25.6 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 42 mljrd. euro ).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 2.5 mljrd. euro (līdz 198 mljrd. euro). Tālāk tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2014. gada 14. novembrī uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 29.9 mljrd. euro 0.5 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 13.1 mljrd. euro 0.1 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 10.5 mljrd. euro 3.1 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 144.6 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 3.9 mljrd. euro (līdz 187 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 334,532 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 263,159 1,781
2.1 SVF debitoru parādi 83,806 −100
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 179,353 1,881
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 28,020 −57
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 22,608 461
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 22,608 461
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 496,721 −6,095
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 98,421 231
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 398,190 −6,432
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 110 106
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 56,042 −1,652
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 563,038 2,490
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 198,048 2,486
7.2 Pārējie vērtspapīri 364,989 4
8 Valdības parāds euro 26,727 0
9 Pārējie aktīvi 237,308 1,491
Kopā aktīvi 2,028,156 −1,580
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 976,902 −295
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 212,688 −12,493
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 187,042 3,911
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 25,627 −16,405
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 19 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 4,521 121
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 103,366 9,628
5.1 Saistības pret valdību 67,472 9,223
5.2 Pārējās saistības 35,894 405
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 39,659 −818
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,115 −175
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 6,682 1,339
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 6,682 1,339
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 55,494 0
10 Pārējās saistības 216,880 1,113
11 Pārvērtēšanas konti 315,537 0
12 Kapitāls un rezerves 95,313 0
Kopā pasīvi 2,028,156 −1,580

Kontaktinformācija presei