Eurosystemets konsoliderede balance pr. 14. november 2014

18. november 2014

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 14. november 2014, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,6 mia. euro til 227,9 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

I den foregående uge gennemførte Eurosystemet ingen likviditetstilførende transaktioner i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7,2) forblev stort set uændret på 365 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 0,3 mia. euro til 976,9 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 9,2 mia. euro til 67,5 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 10,3 mia. euro til 471,1 mia. euro. Onsdag den 12. november 2014 udløb en primær markedsoperation på 98,2 mia. euro, og en ny på 98,4 mia. euro med en løbetid på en uge blev afviklet.

I løbet af ugen blev langfristede markedsoperationer til en værdi af 6,4 mia. euro tilbagebetalt før udløb.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,1 mia. euro (mod praktisk taget nul i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 25,6 mia. euro (mod 42 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 2,5 mia. euro til 198 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 14. november 2014 Ændring i forhold til ugen før Opkøb Ændring i forhold til ugen før 
Indfrielser
Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer EUR 29,9 mia. - EUR 0,5 mia.
Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer EUR 13,1 mia. - EUR 0,1 mia.
Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer EUR 10,5 mia. EUR 3,1 mia. -
Securities Markets Programme EUR 144,6 mia. - -

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 3,9 mia. euro til 187 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 334.532 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 263.159 1.781
2.1 Tilgodehavender hos IMF 83.806 −100
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 179.353 1.881
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 28.020 −57
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 22.608 461
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 22.608 461
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 496.721 −6.095
5.1 Primære markedsoperationer 98.421 231
5.2 Langfristede markedsoperationer 398.190 −6.432
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 110 106
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 56.042 −1.652
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 563.038 2.490
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 198.048 2.486
7.2 Andre værdipapirer 364.989 4
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.727 0
9 Andre aktiver 237.308 1.491
Aktiver i alt 2.028.156 −1.580
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 976.902 −295
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 212.688 −12.493
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 187.042 3.911
2.2 Indlånsfacilitet 25.627 −16.405
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 19 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 4.521 121
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 103.366 9.628
5.1 Offentlig forvaltning og service 67.472 9.223
5.2 Andre forpligtelser 35.894 405
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 39.659 −818
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.115 −175
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 6.682 1.339
8.1 Indlån og andre forpligtelser 6.682 1.339
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 55.494 0
10 Andre forpligtelser 216.880 1.113
11 Revalueringskonti 315.537 0
12 Kapital og reserver 95.313 0
Passiver i alt 2.028.156 −1.580

Medie- og pressehenvendelser