Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 14. novembru 2014

18. novembra 2014

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 14. novembra 2014 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií zvýšila o 0,6 mld. EUR na 227,9 mld. EUR.

Eurosystém v predchádzajúcom týždni neuskutočnil žiadne obchody na dodanie likvidity v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), zostal takmer nezmenený na úrovni 365 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 0,3 mld. EUR na 976,9 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) vzrástol o 9,2 mld. EUR na 67,5 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 10,3 mld. EUR na 471,1 mld. EUR. V stredu 12. novembra 2014 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 98,2 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 98,4 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

V priebehu sledovaného týždňa boli predčasne splatené dlhodobejšie refinančné operácie v hodnote 6,4 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,1 mld. EUR (v porovnaní s takmer nulovým objemom v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 25,6 mld. EUR (v porovnaní so 42 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 2,5 mld. EUR na 198 mld. EUR. Nasledujúca tabuľka uvádza podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív podľa jednotlivých portfólií. Všetky portfóliá sa vykazujú v zostatkovej hodnote.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota vykázaná k 14. novembru 2014 Zmena oproti minulému týždňu: nákup Zmena oproti minulému týždňu: splatenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 29,9 mld. EUR 0,5 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 13,1 mld. EUR 0,1 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 10,5 mld. EUR 3,1 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 144,6 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 3,9 mld. EUR na 187 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 334 532 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 263 159 1 781
2.1 Pohľadávky voči MMF 83 806 −100
2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 179 353 1 881
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 28 020 −57
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 22 608 461
4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 22 608 461
4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 496 721 −6 095
5.1 Hlavné refinančné operácie 98 421 231
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 398 190 −6 432
5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 110 106
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 56 042 −1 652
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 563 038 2 490
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 198 048 2 486
7.2 Ostatné cenné papiere 364 989 4
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 26 727 0
9 Ostatné aktíva 237 308 1 491
Aktíva spolu 2 028 156 −1 580
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 976 902 −295
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 212 688 −12 493
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 187 042 3 911
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 25 627 −16 405
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 19 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 4 521 121
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 103 366 9 628
5.1 Verejná správa 67 472 9 223
5.2 Ostatné záväzky 35 894 405
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 39 659 −818
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 115 −175
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 6 682 1 339
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 6 682 1 339
8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 55 494 0
10 Ostatné pasíva 216 880 1 113
11 Účty precenenia 315 537 0
12 Základné imanie a rezervy 95 313 0
Pasíva spolu 2 028 156 −1 580

Kontakt pre médiá