Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 14. listopadu 2014

18. listopadu 2014

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 14. listopadu 2014 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí zvýšil o 0,6 mld. EUR na 227,9 mld. EUR.

V souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem, neprováděl Eurosystém v minulém týdnu žádné transakce na poskytnutí likvidity.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) zůstal prakticky beze změny na úrovni 365 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 0,3 mld. EUR na 976,9 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 9,2 mld. EUR na 67,5 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 10,3 mld. EUR na 471,1 mld. EUR. Ve středu 12. listopadu 2014 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 98,2 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 98,4 mld. EUR se splatností jeden týden.

Ve sledovaném týdnu bylo z dlouhodobějších refinančních operací splaceno před dobou splatnosti 6,4 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,1 mld. EUR (oproti prakticky nulovému objemu během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 25,6 mld. EUR (oproti 42 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 2,5 mld. EUR na 198 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 14. listopadu 2014 Rozdíl v porovnání s minulým týdnem Nákup Rozdíl v porovnání s minulým týdnem Splacení
1. program nákupu krytých dluhopisů 29,9 mld. EUR 0,5 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 13,1 mld. EUR 0,1 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 10,5 mld. EUR 3,1 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 144,6 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 3,9 mld. EUR na 187 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 334 532 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 263 159 1 781
2.1 Pohledávky za MMF 83 806 −100
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 179 353 1 881
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 28 020 −57
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 22 608 461
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 22 608 461
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 496 721 −6 095
5.1 Hlavní refinanční operace 98 421 231
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 398 190 −6 432
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 110 106
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 56 042 −1 652
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 563 038 2 490
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 198 048 2 486
7.2 Ostatní cenné papíry 364 989 4
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 26 727 0
9 Ostatní aktiva 237 308 1 491
Aktiva celkem 2 028 156 −1 580
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 976 902 −295
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 212 688 −12 493
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 187 042 3 911
2.2 Vkladová facilita 25 627 −16 405
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 19 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 4 521 121
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 103 366 9 628
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 67 472 9 223
5.2 Ostatní závazky 35 894 405
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 39 659 −818
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 115 −175
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 6 682 1 339
8.1 Vklady a ostatní závazky 6 682 1 339
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 55 494 0
10 Ostatní pasiva 216 880 1 113
11 Účty přecenění 315 537 0
12 Kapitál a rezervní fondy 95 313 0
Pasiva celkem 2 028 156 −1 580

Kontakty pro média