De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 14 november 2014

18 november 2014

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 14 november 2014 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,6 miljard naar EUR 227,9 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

In de afgelopen week heeft het Eurosysteem geen liquiditeitsverschaffende transacties uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) bleven vrijwel onveranderd op EUR 365 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 0,3 miljard naar EUR 976,9 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 9,2 miljard naar EUR 67,5 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 10,3 miljard naar EUR 471,1 miljard. Op woensdag 12 november 2014 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 98,2 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 98,4 miljard, met een looptijd van één week, verrekend.

Gedurende de week werd van langerlopende herfinancieringstransacties EUR 6,4 miljard vóór de vervaldatum terugbetaald.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,1 miljard (vergeleken met vrijwel nihil in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 25,6 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 42 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 2,5 miljard naar EUR 198 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. De portefeuilles worden geboekt tegen kostprijs minus afschrijvingen.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 14 november 2014 Verschil ten opzichte van vorige week - Aankopen Verschil ten opzichte van vorige week - Aflossingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 29,9 miljard - EUR 0,5 miljard
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 13,1 miljard - EUR 0,1 miljard
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 10,5 miljard EUR 3,1 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 144,6 miljard - -

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 3,9 miljard naar EUR 187 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 334.532 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 263.159 1.781
2.1 Vorderingen op het IMF 83.806 −100
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 179.353 1.881
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 28.020 −57
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 22.608 461
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 22.608 461
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 496.721 −6.095
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 98.421 231
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 398.190 −6.432
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 110 106
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 56.042 −1.652
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 563.038 2.490
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 198.048 2.486
7.2 Overige waardepapieren 364.989 4
8 Overheidsschuld, luidende in euro 26.727 0
9 Overige activa 237.308 1.491
Totaal activa 2.028.156 −1.580
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 976.902 −295
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 212.688 −12.493
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 187.042 3.911
2.2 Depositofaciliteit 25.627 −16.405
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 19 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 4.521 121
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 103.366 9.628
5.1 Overheid 67.472 9.223
5.2 Overige verplichtingen 35.894 405
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 39.659 −818
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.115 −175
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 6.682 1.339
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 6.682 1.339
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 55.494 0
10 Overige passiva 216.880 1.113
11 Herwaarderingsrekeningen 315.537 0
12 Kapitaal en reserves 95.313 0
Totaal passiva 2.028.156 −1.580

Contactpersonen voor de media