Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 14. novembra 2014

18. november 2014

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 14. novembra 2014, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij povečalo za 0,6 milijarde EUR na 227,9 milijarde EUR.

Eurosistem ni v minulem tednu izvedel nobene transakcije za povečevanje likvidnosti na osnovi stalnega dogovora o zamenjavah, ki ga je Evropska centralna banka sklenila z ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so ostala skoraj nespremenjena na ravni 365 milijard EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 0,3 milijarde EUR na 976,9 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 9,2 milijarde EUR na 67,5 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 10,3 milijarde EUR na 471,1 milijarde EUR. V sredo, 12. novembra 2014, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 98,2 milijarde EUR, obenem je bila poravnana nova v višini 98,4 milijarde EUR z zapadlostjo en teden.

V tem tednu so bila pred zapadlostjo odplačana sredstva, prejeta v operacijah dolgoročnejšega refinanciranja, v višini 6,4 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,1 milijarde EUR (v primerjavi s skoraj nič prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 25,6 milijarde EUR (v primerjavi z 42 milijardami EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 2,5 milijarde EUR na 198 milijard EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 14. novembra 2014 Razlika od prejšnjega tedna – kupljeno Razlika od prejšnjega tedna – zapadlo
Prvi program nakupa kritih obveznic 29,9 milijarde EUR - 0,5 milijarde EUR
Drugi program nakupa kritih obveznic 13,1 milijarde EUR - 0,1 milijarde EUR
Tretji program nakupa kritih obveznic 10,5 milijarde EUR 3,1 milijarde EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 144,6 milijarde EUR - -

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 3,9 milijarde EUR na 187 milijard EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 334.532 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 263.159 1.781
2.1 Terjatve do MDS 83.806 −100
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 179.353 1.881
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 28.020 −57
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 22.608 461
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 22.608 461
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 496.721 −6.095
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 98.421 231
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 398.190 −6.432
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 110 106
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 56.042 −1.652
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 563.038 2.490
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 198.048 2.486
7.2 Drugi vrednostni papirji 364.989 4
8 Dolg širše države v EUR 26.727 0
9 Druga sredstva 237.308 1.491
Skupaj sredstva 2.028.156 −1.580
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 976.902 −295
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 212.688 −12.493
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 187.042 3.911
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 25.627 −16.405
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 19 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 4.521 121
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 103.366 9.628
5.1 Širša država 67.472 9.223
5.2 Druge obveznosti 35.894 405
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 39.659 −818
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.115 −175
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 6.682 1.339
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 6.682 1.339
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 55.494 0
10 Druge obveznosti 216.880 1.113
11 Računi prevrednotenja 315.537 0
12 Kapital in rezerve 95.313 0
Skupaj obveznosti 2.028.156 −1.580

Stiki za medije