Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 11 juli 2014

15 juli 2014

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 11 juli 2014 motsvarade ökningen på 1 miljon EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) köpet av guldmynt av en centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,1 miljarder EUR till 212,9 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Under den gångna veckan genomförde Eurosystemet inga likvidiserande transaktioner i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 2,3 miljarder EUR till 364 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 1,3 miljarder EUR till 965,2 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 7 miljarder EUR till 107,2 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 9,6 miljarder EUR till 509 miljarder EUR. Onsdagen den 9 juli 2014 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 97,1 miljarder EUR och ersattes med en ny på 94,2 miljarder EUR med en löptid på en vecka.

Under veckan förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 10 miljarder EUR, utan att ersättas med en ny. Dessutom återbetalades 4 miljarder EUR av långfristiga refinansieringstransaktioner före förfallodagen.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,2 miljarder EUR (jämfört med nästan noll föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 20,2 miljarder EUR (jämfört med 27,3 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) minskade med 0,4 miljarder EUR till 204,8 miljarder EUR. Minskningen berodde på inlösen av värdepapper förvärvade inom ramen för första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer. Under den vecka som slutade den 11 juli 2014 uppgick således värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet till 156,3 miljarder EUR medan värdet på portföljerna för det första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer uppgick till 34,4 miljarder EUR respektive 14,1 miljarder EUR. Alla tre portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 8,1 miljarder EUR till 206,2 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 334.430 1
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 249.206 −389
2.1 Fordringar på IMF 81.641 −28
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 167.564 −361
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 22.943 −342
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 18.506 280
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 18.506 280
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 529.162 −16.738
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 94.150 −2.953
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 434.811 −13.985
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 200 200
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 60.885 −757
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 568.776 1.879
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 204.766 −441
7.2 Andra värdepapper 364.011 2.320
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.705 0
9 Övriga tillgångar 246.470 2.856
Summa tillgångar 2.057.083 −13.211
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 965.189 1.300
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 226.345 −15.193
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 206.155 −8.091
2.2 Inlåningsfacilitet 20.184 −7.091
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 6 −11
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 4.213 541
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 144.079 2.962
5.1 Offentliga sektorn 107.231 6.968
5.2 Övriga skulder 36.848 −4.006
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 53.199 −3.743
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.064 29
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 4.797 −642
8.1 Inlåning och övriga skulder 4.797 −642
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 53.368 0
10 Övriga skulder 208.102 1.534
11 Värderegleringskonton 301.418 0
12 Eget kapital 95.309 0
Summa skulder 2.057.083 −13.211

Kontakt för media