Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 11 lipca 2014 r.

15 lipca 2014

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 11 lipca 2014 r. wzrost stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 1 mln EUR wynikał z zakupu złotych monet przez jeden z banków centralnych Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,1 mld EUR do poziomu 212,9 mld EUR w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

W tygodniu sprawozdawczym Eurosystem nie przeprowadził żadnych transakcji zasilających w płynność związanych ze stałą linią swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 2,3 mld EUR do poziomu 364 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 1,3 mld EUR do poziomu 965,2 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 7 mld EUR do poziomu 107,2 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 9,6 mld EUR do poziomu 509 mld EUR. W środę 9 lipca 2014 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 97,1 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 94,2 mld EUR.

W tygodniu sprawozdawczym przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 10 mld EUR, natomiast nie nastąpiło rozliczenie nowej operacji. Ponadto spłacono przed terminem zapadalności kwotę 4 mld EUR z tytułu dłuższych operacji refinansujących.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,2 mld EUR (w poprzednim tygodniu było bliskie zera), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 20,2 mld EUR (wobec 27,3 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) zmalały o 0,4 mld EUR do poziomu 204,8 mld EUR. Spadek ten wynikał z wykupu papierów wartościowych nabytych w ramach pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 11 lipca 2014 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 156,3 mld EUR, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 34,4 mld EUR i 14,1 mld EUR. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 8,1 mld EUR do poziomu 206,2 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 334.430 1
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 249.206 −389
2.1 Należności od MFW 81.641 −28
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 167.564 −361
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 22.943 −342
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 18.506 280
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 18.506 280
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 529.162 −16.738
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 94.150 −2.953
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 434.811 −13.985
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 200 200
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 60.885 −757
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 568.776 1.879
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 204.766 −441
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 364.011 2.320
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.705 0
9 Pozostałe aktywa 246.470 2.856
Aktywa razem 2.057.083 −13.211
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 965.189 1.300
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 226.345 −15.193
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 206.155 −8.091
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 20.184 −7.091
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 6 −11
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 4.213 541
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 144.079 2.962
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 107.231 6.968
5.2 Pozostałe zobowiązania 36.848 −4.006
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 53.199 −3.743
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.064 29
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 4.797 −642
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 4.797 −642
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 53.368 0
10 Pozostałe pasywa 208.102 1.534
11 Różnice z wyceny 301.418 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 95.309 0
Pasywa razem 2.057.083 −13.211

Kontakt z mediami