Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 11. juuli 2014

15. juuli 2014

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

11. juulil 2014 lõppenud nädalal kasvas kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 1 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kuldmüntide ost.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,1 miljardi euro võrra 212,9 miljardi euroni.

Lõppenud nädalal ei teostanud eurosüsteem Euroopa Keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemi alalise vahetustehingute kokkuleppe raames ühtegi likviidsust lisavat tehingut.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 2,3 miljardi euro võrra 364 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 1,3 miljardi euro võrra 965,2 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 7 miljardi euro võrra 107,2 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 9,6 miljardi euro võrra 509 miljardi euroni. Kolmapäeval, 9. juulil 2014 möödus 97,1 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus ühenädalase tähtajaga operatsioon väärtusega 94,2 miljardit eurot.

Nädala jooksul möödus 10 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning uut operatsiooni ei teostatud. Nädala jooksul maksti enne tähtaja möödumist tagasi 4 miljardi euro väärtuses varasid, mis laenati pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonidega.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,2 miljardi euro ulatuses (eelmisel nädalal peaaegu ei kasutatud) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 20,2 miljardi euro ulatuses (võrreldes 27,3 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht vähenes 0,4 miljardi euro võrra 204,8 miljardi euroni seoses tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava raames omandatud väärtpaberite lunastamisega. Selle tulemusel ulatus 11. juulil 2014 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 156,3 miljardi euroni ning tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava alusel hoitavate portfellide väärtus vastavalt 34,4 miljardi ja 14,1 miljardi euroni. Kõiki kolme portfelli kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 8,1 miljardi euro võrra 206,2 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 334 430 1
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 249 206 −389
2.1 Nõuded RVFle 81 641 −28
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 167 564 −361
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 22 943 −342
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 18 506 280
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 18 506 280
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 529 162 −16 738
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 94 150 −2 953
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 434 811 −13 985
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 200 200
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 60 885 −757
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 568 776 1 879
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 204 766 −441
7.2 Muud väärtpaberid 364 011 2 320
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 705 0
9 Muud varad 246 470 2 856
Varad kokku 2 057 083 −13 211
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 965 189 1 300
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 226 345 −15 193
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 206 155 −8 091
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 20 184 −7 091
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 6 −11
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 213 541
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 144 079 2 962
5.1 Valitsussektor 107 231 6 968
5.2 Muud kohustused 36 848 −4 006
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 53 199 −3 743
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 064 29
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 4 797 −642
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 4 797 −642
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 53 368 0
10 Muud kohustused 208 102 1 534
11 Ümberhindluskontod 301 418 0
12 Kapital ja reservid 95 309 0
Kohustused kokku 2 057 083 −13 211

Kontaktandmed