Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2014 m. liepos 11 d.

2014 m. liepos 15 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2014 m. liepos 11 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 1 mln. eurų vienam iš Eurosistemos centrinių bankų nupirkus aukso monetų.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 212,9 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Per savaitę Eurosistema neatliko jokių likvidumo didinimo sandorių pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 2,3 mlrd. eurų – iki 364 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1,3 mlrd. eurų – iki 965,2 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 7 mlrd. eurų – iki 107,2 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 9,6 mlrd. eurų – iki 509 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2014 m. liepos 9 d., baigėsi 97,1 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja vienos savaitės trukmės 94,2 mlrd. eurų vertės operacija.

Per savaitę baigėsi ir 10 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas, o nauja operacija nebuvo atlikta. Be to, anksčiau termino buvo grąžinta ilgesnės trukmės refinansavimo operacijoms paskirstyta 4 mlrd. eurų suma.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,2 mlrd. eurų (palyginti su iš esmės nuliniu pasinaudojimu praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 20,2 mlrd. eurų (palyginti su 27,3 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 0,4 mlrd. eurų – iki 204,8 mlrd. eurų dėl vertybinių popierių, įsigytų pagal pirmąją ir antrąją padengtų obligacijų pirkimo programas, išpirkimo. Dėl to 2014 m. liepos 11 d. pasibaigusią savaitę pagal vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų suma sudarė 156,3 mlrd. eurų, o pirmosios ir antrosios padengtų obligacijų pirkimo programų portfelių vertė atitinkamai buvo 34,4 mlrd. eurų ir 14,1 mlrd. eurų. Visi trys portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų operacijų Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 8,1 mlrd. eurų – iki 206,2 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 334 430 1
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 249 206 −389
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 81 641 −28
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 167 564 −361
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 22 943 −342
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 18 506 280
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 18 506 280
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 529 162 −16 738
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 94 150 −2 953
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 434 811 −13 985
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 200 200
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 60 885 −757
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 568 776 1 879
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 204 766 −441
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 364 011 2 320
8 Valdžios skola eurais 26 705 0
9 Kitas turtas 246 470 2 856
Visas turtas 2 057 083 −13 211
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 965 189 1 300
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 226 345 −15 193
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 206 155 −8 091
2.2 Indėlių galimybė 20 184 −7 091
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 6 −11
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 213 541
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 144 079 2 962
5.1 Valdžiai 107 231 6 968
5.2 Kiti įsipareigojimai 36 848 −4 006
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 53 199 −3 743
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 064 29
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 4 797 −642
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 4 797 −642
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 53 368 0
10 Kiti įsipareigojimai 208 102 1 534
11 Perkainojimo sąskaitos 301 418 0
12 Kapitalas ir rezervai 95 309 0
Visi įsipareigojimai 2 057 083 −13 211

Kontaktai žiniasklaidai