Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 11. srpnja 2014.

15. srpnja 2014.

Stavke koje nisu u vezi s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 11. srpnja 2014. povećanje stanja zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) za 1 milijun EUR odražava kupnju zlatnoga kovanog novca od strane jedne središnje banke Eurosustava.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) smanjilo se za 0,1 milijardu EUR na 212,9 milijarda EUR zbog transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija.

U proteklom tjednu Eurosustav nije provodio transakcije za puštanje likvidnosti u vezi sa stalnim dogovorom o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) povećala su se za 2,3 milijarde EUR na 364 milijarde EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) povećala se za 1,3 milijarde EUR na 965,2 milijarde EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) povećale su se za 7 milijarda EUR na 107,2 milijarde EUR.

Stavke u vezi s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) smanjili su se za 9,6 milijarda EUR na 509 milijarda EUR. U srijedu, 9. srpnja 2014. dospjela je glavna operacija refinanciranja u visini 97,1 milijardu EUR, a namirena je nova u visini 94,2 milijarde EUR s rokom dospijeća tjedan dana.

Tijekom tjedna dospjela je operacija dugoročnijeg refinanciranja u visini 10 milijarda EUR, a da nova operacija nije namirena. Osim toga, otplaćeno je 4 milijarde EUR prije dospijeća u okviru operacija dugoročnijeg refinanciranja.

Uporaba mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,2 milijarde EUR (u odnosu na gotovo nula prethodnog tjedna), dok je uporaba mogućnosti novčanih depozita (stavka 2.2. obveza) iznosila 20,2 milijarde EUR (u odnosu na 27,3 milijarde EUR prethodnog tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) smanjila su se za 0,4 milijarde EUR na 204,8 milijarda EUR. Do smanjenja je došlo zbog otkupa vrijednosnih papira kupljenih u okviru prvog i drugog programa kupnje pokrivenih obveznica. Stoga je u tjednu koji je završio 11. srpnja 2014. vrijednost akumuliranog otkupa u okviru Programa za tržišta vrijednosnih papira bila 156,3 milijarde EUR, dok su vrijednosti portfelja koji se drže u okviru prvog i drugoga programa otkupa pokrivenih obveznica iznosile ukupno 34,4 milijarde EUR odnosno 14,1 milijardu EUR. Sva se tri portfelja vode kao ulaganja koja se drže do dospijeća.

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) smanjilo za 8,1 milijardu EUR na 206,2 milijarde EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 334 430 1
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 249 206 −389
2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 81 641 −28
2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 167 564 −361
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 22 943 −342
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 18 506 280
4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 18 506 280
4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 529 162 −16 738
5.1 Glavne operacije refinanciranja 94 150 −2 953
5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 434 811 −13 985
5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 200 200
5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 60 885 −757
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 568 776 1 879
7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 204 766 −441
7.2 Ostali vrijednosni papiri 364 011 2 320
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 705 0
9 Ostala imovina 246 470 2 856
Ukupno imovina 2 057 083 −13 211
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 965 189 1 300
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 226 345 −15 193
2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 206 155 −8 091
2.2 Novčani depoziti 20 184 −7 091
2.3 Oročeni depoziti 0 0
2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 6 −11
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 4 213 541
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 144 079 2 962
5.1 Opća država 107 231 6 968
5.2 Ostale obveze 36 848 −4 006
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 53 199 −3 743
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 1 064 29
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 4 797 −642
8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 4 797 −642
8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 53 368 0
10 Ostale obveze 208 102 1 534
11 Računi revalorizacije 301 418 0
12 Kapital i pričuve 95 309 0
Ukupno obveze 2 057 083 −13 211

Kontaktni podatci za medije