Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 11. julija 2014

15. julij 2014

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 11. julija 2014, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) povečalo za 1 milijon EUR, kar je posledica nakupa zlatih kovancev s strani ene centralne banke Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij zmanjšalo za 0,1 milijarde EUR na 212,9 milijarde EUR.

Eurosistem ni v minulem tednu izvedel nobene transakcije za povečevanje likvidnosti na osnovi stalnega dogovora o zamenjavah, ki ga je Evropska centralna banka sklenila z ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 2,3 milijarde EUR na 364 milijard EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 1,3 milijarde EUR na 965,2 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 7 milijard EUR na 107,2 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 9,6 milijarde EUR na 509 milijard EUR. V sredo, 9. julija 2014, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 97,1 milijarde EUR, poravnana pa je bila nova v višini 94,2 milijarde EUR z zapadlostjo en teden.

V tem tednu je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 10 milijard EUR, medtem ko nova operacija ni bila poravnana. Poleg tega so bila pred zapadlostjo odplačana sredstva, prejeta v operacijah dolgoročnejšega refinanciranja, v višini 4 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,2 milijarde EUR (v primerjavi s skoraj nič prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 20,2 milijarde EUR (v primerjavi s 27,3 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se zmanjšala za 0,4 milijarde EUR na 204,8 milijarde EUR. Zmanjšanje je bilo posledica zapadlosti vrednostnih papirjev, kupljenih v okviru prvega in drugega programa nakupa kritih obveznic. Tako je v tednu, ki se je končal 11. julija 2014, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 156,3 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic je znašala 34,4 milijarde EUR, v okviru drugega programa pa 14,1 milijarde EUR. Vsi trije portfelji se vodijo kot naložbe v posesti do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 8,1 milijarde EUR na 206,2 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 334.430 1
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 249.206 −389
2.1 Terjatve do MDS 81.641 −28
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 167.564 −361
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 22.943 −342
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 18.506 280
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 18.506 280
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 529.162 −16.738
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 94.150 −2.953
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 434.811 −13.985
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 200 200
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 60.885 −757
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 568.776 1.879
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 204.766 −441
7.2 Drugi vrednostni papirji 364.011 2.320
8 Dolg širše države v EUR 26.705 0
9 Druga sredstva 246.470 2.856
Skupaj sredstva 2.057.083 −13.211
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 965.189 1.300
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 226.345 −15.193
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 206.155 −8.091
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 20.184 −7.091
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 6 −11
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 4.213 541
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 144.079 2.962
5.1 Širša država 107.231 6.968
5.2 Druge obveznosti 36.848 −4.006
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 53.199 −3.743
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.064 29
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 4.797 −642
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 4.797 −642
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 53.368 0
10 Druge obveznosti 208.102 1.534
11 Računi prevrednotenja 301.418 0
12 Kapital in rezerve 95.309 0
Skupaj obveznosti 2.057.083 −13.211

Stiki za medije