De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 11 juli 2014

15 juli 2014

Posten die niet verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 11 juli 2014 was de stijging van EUR 1 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de aankoop van gouden munten door een centrale bank van het Eurosysteem.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,1 miljard naar EUR 212,9 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

In de afgelopen week heeft het Eurosysteem geen liquiditeitsverschaffende transacties in het kader van de permanente wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System uitgevoerd.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 2,3 miljard naar EUR 364 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 1,3 miljard naar EUR 965,2 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 7 miljard naar EUR 107,2 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 9,6 miljard naar EUR 509 miljard. Op woensdag 9 juli 2014 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 97,1 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 94,2 miljard, met een looptijd van één week, verrekend.

Gedurende de week verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 10 miljard, zonder dat een nieuwe transactie werd verrekend. Daarnaast werd van langerlopende herfinancieringstransacties EUR 4 miljard vóór de vervaldatum terugbetaald.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,2 miljard (vergeleken met vrijwel nihil in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 20,2 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 27,3 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) daalden met EUR 0,4 miljard naar EUR 204,8 miljard Deze daling was het gevolg van de aflossing van waardepapieren die waren aangekocht in het kader van het eerste en tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties. In de week die eindigde op 11 juli 2014 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) derhalve EUR 156,3 miljard, en die van de portefeuilles aangehouden in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 34,4 miljard en EUR 14,1 miljard. De drie portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 8,1 miljard naar EUR 206,2 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 334.430 1
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 249.206 −389
2.1 Vorderingen op het IMF 81.641 −28
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 167.564 −361
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 22.943 −342
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 18.506 280
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 18.506 280
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 529.162 −16.738
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 94.150 −2.953
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 434.811 −13.985
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 200 200
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 60.885 −757
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 568.776 1.879
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 204.766 −441
7.2 Overige waardepapieren 364.011 2.320
8 Overheidsschuld, luidende in euro 26.705 0
9 Overige activa 246.470 2.856
Totaal activa 2.057.083 −13.211
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 965.189 1.300
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 226.345 −15.193
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 206.155 −8.091
2.2 Depositofaciliteit 20.184 −7.091
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 6 −11
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 4.213 541
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 144.079 2.962
5.1 Overheid 107.231 6.968
5.2 Overige verplichtingen 36.848 −4.006
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 53.199 −3.743
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.064 29
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 4.797 −642
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 4.797 −642
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 53.368 0
10 Overige passiva 208.102 1.534
11 Herwaarderingsrekeningen 301.418 0
12 Kapitaal en reserves 95.309 0
Totaal passiva 2.057.083 −13.211

Contactpersonen voor de media