Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 11. juli 2014

15. juli 2014

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 11. juli 2014, steg guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) 1 mio. euro, hvilket skyldtes en centralbank i Eurosystemets køb af guldmønter.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,1 mia. euro til 212,9 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

I løbet af ugen gennemførte Eurosystemet ingen likviditetstilførende transaktioner i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 2,3 mia. euro til 364 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 1,3 mia. euro til 965,2 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 7 mia. euro til 107,2 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 9,6 mia. euro til 509 mia. euro. Onsdag den 9. juli 2014 udløb en primær markedsoperation på 97,1 mia. euro, og en ny på 94,2 mia. euro med en løbetid på en uge blev afviklet.

I løbet af ugen udløb en langfristet markedsoperation på 10 mia. euro, uden at der blev afviklet en ny operation. Desuden blev langfristede markedsoperationer til en værdi af 4 mia. euro tilbagebetalt før udløb.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,2 mia. euro (mod praktisk taget nul i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 20,2 mia. euro (mod 27,3 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) faldt med 0,4 mia. euro til 204,8 mia. euro. Faldet skyldtes indfrielsen af værdipapirer erhvervet under det første og det andet program til opkøb af covered bonds. I ugen, der sluttede den 11. juli 2014, udgjorde værdien af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme derfor 156,3 mia. euro, og værdien af porteføljerne i forbindelse med det første og det andet program til opkøb af covered bonds udgjorde i alt henholdsvis 34,4 mia. euro og 14,1 mia. euro. Regnskabsmæssigt er alle tre porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 8,1 mia. euro til 206,2 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 334.430 1
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 249.206 −389
2.1 Tilgodehavender hos IMF 81.641 −28
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 167.564 −361
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 22.943 −342
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 18.506 280
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 18.506 280
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 529.162 −16.738
5.1 Primære markedsoperationer 94.150 −2.953
5.2 Langfristede markedsoperationer 434.811 −13.985
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 200 200
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 60.885 −757
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 568.776 1.879
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 204.766 −441
7.2 Andre værdipapirer 364.011 2.320
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.705 0
9 Andre aktiver 246.470 2.856
Aktiver i alt 2.057.083 −13.211
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 965.189 1.300
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 226.345 −15.193
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 206.155 −8.091
2.2 Indlånsfacilitet 20.184 −7.091
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 6 −11
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 4.213 541
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 144.079 2.962
5.1 Offentlig forvaltning og service 107.231 6.968
5.2 Andre forpligtelser 36.848 −4.006
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 53.199 −3.743
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.064 29
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 4.797 −642
8.1 Indlån og andre forpligtelser 4.797 −642
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 53.368 0
10 Andre forpligtelser 208.102 1.534
11 Revalueringskonti 301.418 0
12 Kapital og reserver 95.309 0
Passiver i alt 2.057.083 −13.211

Medie- og pressehenvendelser