Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 11. červenci 2014

15. července 2014

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 11. července 2014 odpovídalo zvýšení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 1 mil. EUR nákupu zlatých mincí, který prováděla jedna centrální banka Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí snížil o 0,1 mld. EUR na 212,9 mld. EUR.

V souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem, neprováděl Eurosystém ve sledovaném týdnu žádné transakce na poskytnutí likvidity.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 2,3 mld. EUR na 364 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 1,3 mld. EUR na 965,2 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 7 mld. EUR na 107,2 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 9,6 mld. EUR na 509 mld. EUR. Ve středu 9. července 2014 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 97,1 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 94,2 mld. EUR se splatností jeden týden.

Ve sledovaném týdnu byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 10 mld. EUR a nebyla vypořádána žádná další. Navíc byly z dlouhodobějších refinančních operací splaceny před lhůtou splatnosti 4 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,2 mld. EUR (oproti prakticky nulovému objemu během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo přijato 20,2 mld. EUR (oproti 27,3 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) poklesl o 0,4 mld. EUR na 204,8 mld. EUR. Tento pokles byl důsledkem splacení cenných papírů nabytých v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů. V týdnu končícím 11. července 2014 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 156,3 mld. EUR a hodnota portfolií držených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů 34,4 mld. EUR, resp. 14,1 mld. EUR. Všechna tři portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 8,1 mld. EUR na 206,2 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 334 430 1
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 249 206 −389
2.1 Pohledávky za MMF 81 641 −28
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 167 564 −361
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 22 943 −342
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 18 506 280
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 18 506 280
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 529 162 −16 738
5.1 Hlavní refinanční operace 94 150 −2 953
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 434 811 −13 985
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 200 200
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 60 885 −757
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 568 776 1 879
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 204 766 −441
7.2 Ostatní cenné papíry 364 011 2 320
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 26 705 0
9 Ostatní aktiva 246 470 2 856
Aktiva celkem 2 057 083 −13 211
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 965 189 1 300
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 226 345 −15 193
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 206 155 −8 091
2.2 Vkladová facilita 20 184 −7 091
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 6 −11
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 4 213 541
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 144 079 2 962
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 107 231 6 968
5.2 Ostatní závazky 36 848 −4 006
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 53 199 −3 743
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 064 29
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 4 797 −642
8.1 Vklady a ostatní závazky 4 797 −642
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 53 368 0
10 Ostatní pasiva 208 102 1 534
11 Účty přecenění 301 418 0
12 Kapitál a rezervní fondy 95 309 0
Pasiva celkem 2 057 083 −13 211

Kontakty pro média