Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 11ης Ιουλίου 2014

15 Ιουλίου 2014

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 11 Ιουλίου 2014, η αύξηση του χρυσού και των απαιτήσεων σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) κατά 1 εκατ. ευρώ αντανακλά την αγορά χρυσών κερμάτων από μία κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήματος.

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) μειώθηκε κατά 0,1 δισεκ. ευρώ σε 212,9 δισεκ. ευρώ λόγω συναλλαγών πελατών και χαρτοφυλακίου.

Στη διάρκεια της εβδομάδας το Ευρωσύστημα δεν διενέργησε καμία πράξη παροχής ρευστότητας στο πλαίσιο της πάγιας συμφωνίας ανταλλαγής νομισμάτων (swap line) που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.

Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός αυτών που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.2 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, αυξήθηκαν κατά 2,3 δισεκ. ευρώ σε 364 δισεκ. ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 1,3 δισεκ. ευρώ σε 965,2 δισεκ. ευρώ. Οι υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 7 δισεκ. ευρώ σε 107,2 δισεκ. ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) μειώθηκε κατά 9,6 δισεκ. ευρώ σε 509 δισεκ. ευρώ. Την Τετάρτη 9 Ιουλίου 2014 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 97,1 δισεκ. ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 94,2 δισεκ. ευρώ, διάρκειας μίας εβδομάδας.

Στη διάρκεια της εβδομάδας έληξε μια πράξη πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης ύψους 10 δισεκ. ευρώ, χωρίς να διακανονιστεί νέα πράξη. Επιπλέον, αποπληρώθηκε πριν από τη λήξη ποσό ύψους 4 δισεκ. ευρώ στο πλαίσιο πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν 0,2 δισεκ. ευρώ (έναντι σχεδόν μηδενικού ποσού την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 20,2 δισεκ. ευρώ (έναντι 27,3 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα).

Οι τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.1 του ενεργητικού) από το Ευρωσύστημα μειώθηκαν κατά 0,4 δισεκ. ευρώ σε 204,8 δισεκ. ευρώ. Η μείωση αυτή οφείλεται στην εξόφληση τίτλων που είχαν αποκτηθεί στο πλαίσιο του πρώτου και του δεύτερου προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολογιών. Έτσι, κατά την εβδομάδα που έληξε στις 11 Ιουλίου 2014 η αξία των συνολικών αγορών στο πλαίσιο του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων ήταν 156,3 δισεκ. ευρώ, ενώ η συνολική αξία των χαρτοφυλακίων του πρώτου και του δεύτερου προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολογιών ήταν 34,4 δισεκ. ευρώ και 14,1 δισεκ. ευρώ αντίστοιχα. Οι τίτλοι που περιλαμβάνονται και στα τρία χαρτοφυλάκια ταξινομούνται ως διακρατούμενοι μέχρι τη λήξη τους.

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) μειώθηκε κατά 8,1 δισεκ. ευρώ σε 206,2 δισεκ. ευρώ.

Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 334.430 1
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 249.206 −389
2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 81.641 −28
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 167.564 −361
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 22.943 −342
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 18.506 280
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 18.506 280
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 529.162 −16.738
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 94.150 −2.953
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 434.811 −13.985
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 200 200
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 60.885 −757
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 568.776 1.879
7.1 Τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής 204.766 −441
7.2 Λοιποί τίτλοι 364.011 2.320
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 26.705 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 246.470 2.856
Σύνολο ενεργητικού 2.057.083 −13.211
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 965.189 1.300
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 226.345 −15.193
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 206.155 −8.091
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 20.184 −7.091
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 6 −11
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 4.213 541
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 144.079 2.962
5.1 Γενική κυβέρνηση 107.231 6.968
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 36.848 −4.006
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 53.199 −3.743
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 1.064 29
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 4.797 −642
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 4.797 −642
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 53.368 0
10 Λοιπές υποχρεώσεις 208.102 1.534
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 301.418 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 95.309 0
Σύνολο παθητικού 2.057.083 −13.211

Εκπρόσωποι Τύπου